Home

Korleis oppstår ein monsunvind

Spør meteorologen

Hvordan oppstår en monsunvind? Shaniii ved Lofsrud (30.11.2008 18:32) Shani! En monsunvind er en årstidsvind. Den skifter retning, avhengig av hvilken tid på året vi har. Det er i Asia vi har de tydeligste eksemplene. Vinden blåser alltid mot områder med lavt lufttrykk og fra områder med høyt lufttrykk Monsun er eit vindmønster som skiftar heilt retning med årstida.Uttrykket blei opphavleg brukt om sesongbasert vind i Indiahavet og Arabiahavet.Ordet er òg brukt meir spesifikt for tidsperioden vinden bles frå sørvest i India og områda rundt, og som er karakterisert ved svært mykje nedbør.. Nord-Amerika har òg ein monsunliknande tidsperiode, men effekten av denne er svært liten i. Korleis oppstår det pålandsvind ein varm sommardag? Korleis oppstår monsunvind? Kva er passatvind, og kvifor blæs han frå nordaust på den nordlege halvkula? Forklar kvifor New York og Roma har så ulikt klima, sjølv om dei ligg på nesten same breiddegraden Monsunvind er en vind som endrer retning med årstidene. Disse vindene er mest tydelige i Asia og skyldes variasjon i lufttrykket i det indre av det asiatiske kontinentet. Om sommeren har vi her lavt lufttrykk (varm luft). Om vinteren har vi i samme område et kraftig høytrykk (kald luft). Variasjonen i lufttrykk gir variasjon i vindretning

Monsunvind finner vi også i Afrika, Australia, Nord-Amerika og Sør-Amerika, men monsunen i Sørøst-Asia er den sterkeste. I regntiden kan det oppstå alvorlige oversvømmelser. Verst er det. Korleis får ein spiseforstyrringar? Spiseproblem startar ofte som små endringar i kva du spiser, kva aktivitetar du vel, og tankar om å gå litt ned i vekt eller å bli litt betre / flinkare / sunnare. Nokon opplever etter ei tid at tankane kring mat, kropp og vekt ikkje lengre kan velgast bort, men at dei styrer val på mange område i livet Bresprekkene oppstår også i de delene av isbreen som er snødekt, slik at det dannes snøbroer over bresprekkene. Snøfall og vind vil dekke til bresprekkene ytterligere, slik at snøbroer ofte er vanskelige å se. Bresprekker med mer eller mindre solide snøbroer utgjør en vesentlig fare ved usikret ferdsel over isbreer

Monsunvind finner vi også i Afrika, Australia, Nord-Amerika og Sør-Amerika, men monsunen i Sørøst-Asia er den sterkeste. Artikkelen er oppdatert reisevæ Regnbue er et iøynefallende fargefenomen på himmelen. Det er synlig når man har solen i ryggen og ser mot en regnbyge. En komplett regnbue består av en indre hovedregnbue og en ytre regnbue, som er svakere i fargene. Den ytre er vanligvis mer fragmentert og ikke alltid synlig. I hovedregnbuen er rekkefølgen av fargetoner utenfra og innover: rødt, gult, grønt, blått og fiolett En isbre er en masse av is dannet ved snøfall og rim, som under tyngdens påvirkning beveger seg langsomt nedover, lik en seig, plastisk masse. I Norge er det om lag 1600 isbreer, med et samlet areal på rundt 2700 kvadratkilometer. Siden begynnelsen av 2000-tallet har de fleste breene i Norge smeltet mye tilbake, hovedsakelig som resultat av varme somre

Ein syklon som oppstår i tropiske strøk. Det må vere over 25 grader der ein tropisk syklon utvikler seg. Ein tropisk syklon er eit lavtrykk med sterk vind som bles i ein spiral. Den oppstrå for det meste i tropiske og subtropiske områder. Corioliseffekten påverkar utviklinga av ein tropisk syklon Det er i USA det oppstår flest tornadoer per år, og avisen The Independent og nyhetsbyrået AP har laget en oversikt over de 10 verste tornadoene i USAs historie: 695 døde - 18. mars 1925 i statene Missouri, Illinois og Indiana. 216 døde - 5. april 1936 i Tupelo i staten Mississippi. 203 døde - 6. april 1936 i Gainesville i staten Georgia

Monsun - Wikipedi

 1. Korleis utviklar ein demenssjukdom seg? I kva alder kan demenssjukdom opptre? Kven kan ein demenssjukdom få store konsekvensar for, og kvifor? Gi eit døme på ei form for demens. Kva trur du er den mest vanlege forma? Vel to symptom på demens og forklar dei med eigne ord for ein medelev
 2. Korleis oppstår idear og kan ein tvinge hjernen sin til å vere kreativ? To forfattarar møtast for å snakke om skriving og forfattarliv - og korleis dei beste ideane har oppstått. Hilde Østby er idéhistorikar og har skrive to bøker om m.a. hjerneforsking: Kreativitet. Hjernevitenskapen bak ideene og hvorfor (Cappelen Damm 2020) og Å dykke etter sjøhester
 3. Korleis kondensstriper oppstår. Kondensstriper oppstår på to måtar: 1. Lufta som strøymer ut av ein flymotor er fuktig og lufta kan dermed hamne forbi doggpunktet.Då oppstår det kondensasjon, og kondensasjonsstripene tar form
 4. reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotn
 5. Lyn er ei kraftig naturleg elektrostatisk utlading som oppstår i torevêr.Den elektriske utladinga er etterfølgd av eit skarpt synleg lys og andre former for elektromagnetisk stråling.Den elektriske straumen som strøymer gjennom utladingskanalen varmar raskt opp lufta til plasma og utvidar lufta. Dette fører til ei akustisk sjokkbølgje i atmosfæren som ein høyrer som torebrak
 6. Korleis ser ei elvevifte ut, og korleis blir ho til? Korleis blir det kroksjøar? Kva er eit delta, og korleis er det danna? Nemn nokre viktige bretypar. Forklar korleis isbrear kan erodere, og gjer greie for typiske erosjonsformer som brear skaper. Kva er alpine landformer? Kvar i Noreg finst denne landformtypen? Forklar korleis ein tind blir til

samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og . samarbeide. Å samarbeide inneber å jobbe saman med andre for å oppnå ei felles forståing eller eit felles mål. forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder De fleste tsunamier blir utløst av undersjøiske jordskjelv.Når havbunnen rister i et skjelv, blir hele vannmassen over satt i bevegelse, og det kan i noen tilfeller føre til en tsunami. En tsunami skiller seg ut fra de bølgene vinden skaper, ved å være en svingning i hele vannsøylen samtale om kvifor og korleis ein feirar 17. mai og 6. februar, og fortelje om nasjonaldagane i nokre andre land; finne informasjon om og presentere eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan og fortelje om korleis levevis, levekår og kjønnsroller har endra se Korleis oppstår idear og kan ein tvinge hjernen sin til å vere kreativ? To forfattarar møtast for å snakke om skriving og forfattarliv - og korleis dei beste ideane har oppstått. Forskningsdagene: Kreativitet og skriving 22. september 2020 19:00 Litteraturhuset i Oslo Gratis. I alle desse tilfella oppstår spørsmålet om korleis ein skal behandle data for personar som har levd både før og etter at sluttstreken er sett i bygdeboka. Eit par rettesnorer kan vere: Ein nemner alle personar som budde i bygda før sluttidspunktet, og tek med alle relevante opplysningar om dei, også livshendingar som skjedde etter sluttidspunktet

Hvordan oppstår nordlys? Nordlys oppstår når ladde partikler fra sola kolliderer med atomer og molekyler i jordas atmosfære. Sola sender kontinuerlig elektrisk ladde partikler ut i verdensrommet. Dette blir kategorisert som solvind. Styrken på solvind varierer, men den bruker 1-3 dager på å nå jorda. Solvinden starter inne i sola Då får elektrona høgare potensiell energi. Tomrommet som oppstår i elektronskalet, må fyllast, og derfor vil elektronet (eller eit anna elektron) falle inn igjen. Den potensielle energien blir då gitt i form av elektromagnetisk stråling - lys. Ulike atom gir ulike fargar på lyset - oksygen gir for eksempel ein annan farge enn helium

ein del av dette slikt system, og notatet viser korleis Senter for nyskaping representerer ei tilnærming til innovasjon som ligg tett opp til omgrepa og teoriane som vert presentert. Implikasjonar av dette vert diskutert, noko som vert komplementert av lettfattelege og overgripande teoretiske betraktningar. 2. Kva er innovasjon? 2.1 Hvordan oppstår jordskjelvet? Jordskjelv er et av de farligste naturfenomene vi har på jorden. Det er ikke skjelvet i seg selv som dreper, men følgene slik som jordskred, bygningskollaps og tsunamier. Jordskorpa beveger seg Hovedgrunnen til at vi har jordskjelv, finner vi ved jordskorpene. Kartet over verden er i stadig forandring på grunn av at Fortsett å lese Hvordan oppstår jordskjel reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar; reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne; 10. trinn Det hender innimellom at kattar kjem på avvege. Bortkomne kattar som ingen tar hand om, formeirar seg, og det oppstår koloniar av heimlause kattar. Dette er eit stort problem over heile landet. Korleis skal ein unngå fleire heimlause kattar NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid

Geografi-vgs (2013): Kapittel 4 Vær og klim

forventinga til om ein meistrar situasjonen eller ikkje, som avgjer korleis ein reagerer på stressande tilhøve. Dette ser vi også nærare på i denne første delen av heftet. Gjer det trivelegare Den andre delen av heftet handlar om å trivast - om korleis ein skaper gode rammer og vilkår for eit betre arbeidsmiljø. Stresset blir ikkj Korleis oppstår ein ruin? Det kan vere fleire årsaker til at ein ruin oppstår, og til at det som for eksempel ein gong var ei staseleg steinkyrkje etter ei tid har blitt ein overgrodd steinhaug. Sidan det i denne samanhengen handlar om ruinar frå mellomalderen, kan reformasjonen i seg sjølv ha vore ein viktig utløysande faktor Men korleis ein forstår livet, varierer sjølvsagt mellom personar og kulturar. Samanlikna med livet har me ikkje like direkte erfaringar med døden. Dei fleste av oss har ei eller anna indirekte erfaring med døden, for eksempel at ein kjenner nokon som har døydd Identifisering. Mesosyklonar kan ein lettast sjå ved å bruke ein Doppler radar.Ofte finn ein mesosyklonane på høgre bakside av superceller og bygelinjer, og området skil seg ofte ut som eit «krokaktig ekko» («hook echo») på radarbilete, fordi toreskya formar seg som ein krok i område der mesosyklonen oppstår.. Visuelt kan ein sjå ein mesosyklon når skybasen har roterande rørsler

I tenåra er det ikkje uvanleg at det oppstår ein sorgprosess som resultat av at ungdomen forstår meir av konsekvensen av hjartefeilen. Denne sorga kan kome av auka medvit om at ein har andre føresetnadar enn jamaldringane sine, og at dette er noko ein må leve med. Av psykososiale problem er angst, depresjon, sosial angst og einsemd kjende (28) Korleis oppstår idear og kan ein tvinge hjernen sin til å vere kreativ? To forfattarar møtast for å snakke om skriving og forfattarliv - og korleis dei beste ideane har oppstått. Hilde Østby er..

Monsun - TV

Korleis engasjere innbyggjarane, organisasjonar og offentlege aktørar? Korleis sikre at alle blir høyrde når vi skal drive samfunnet framover? Fylkesvaraordførar Natalia Golis deltok i ein avsluttande samtale om temaet, og fekk spørsmål om kva som er draumekommunen 3.0. - Visjonen for fylkeskommunen er lik inkludering Korleis dogg oppstår. Mengda av vassdamp som luft kan halde på er avhengig av temperaturen.Temperaturen som lufta må avkjølast til for å bli metta med vassdamp vert kalla doggpunkt.Når temperaturen på overflata vert lågare, og til slutt kjem ned til doggpunktet, vil vassdamp kondensere til små vassdropar på overflata

Kva er spiseforstyrringar? - Helse Berge

til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konflikta Tropisk syklon er et stormsystem, et lavtrykk, som får energi fra varme frigitt av fuktig luft som stiger og kondenserer.Navnet understreker at dette er sykloner som oppstår i tropiske strøk, med rotasjon mot klokken på den nordlige halvkulen, og med klokken på den sørlige halvkulen. De skiller seg fra andre lavtrykk, som ekstratropiske sykloner på høyere bredder, ved at det er. Biologar vil studere pestbakteriar frå norske svartedauden-omkomne for å forstå korleis pandemiar oppstår

Isbre - Wikipedi

For ein som aldri har sett bilete av nordlys eller opplevd nordlys, Skildre korleis nordlys oppstår (Gå til denne siden) Oppgåve 4. Beskriv kva som skjer når nordlys oppstår. Bruk følgjande ord i beskrivinga: solvind, elektrisk lada partiklar, magnetfelt,. På denne måten unngår ein at konsentrasjonen av stor-molekylære bindingar varierer som følgje av variasjonen i blod-volum. Etter at blodprøva er tatt må ein trykke litt på staden der stikket er med ein bomullsdott, slik at det ikkje oppstår blødingar. Enkelte gonger tek ein blodprøva frå ein blodarterie, som oftast på handleddet Boka tek perspektivet tilbake til istida, og nemner perioden då reinen var det viktigaste byttedyret for dei fyrste menneska, Homo sapiens, som kom til Europa for ca. 40 000 år sidan. Då eksisterte òg megafaunaen med dyr som mammutar, ullnesehorn, kjempehjort og sabeltiger.Men for ca. 15 000 år sidan byrja desse å døy ut, utan at ein heilt veit kvifor, medan reinsdyret overlevde

Dette er monsunregn - TV

Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur. Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten Sula kommune skal vere ein trygg kommune for barn og unge å vekse opp i. Av og til oppstår det likevel utfordringar og vanskar som gjer at ikkje alle har det så bra. Kva gjer du dersom du lurer Korleis du som tilsett går fram med di bekymring Interaksjon og læring i matematikk: Ein studie av korleis ulike matematiske tema og kontekstar påverkar kommunikasjonsmønster og kunnskapsutvikling Krumsvik, Bente Ommedal Master thesi Magesår oppstår i magesekken eller tolvfingertarmen. Vanligvis gir magesår sterke smerter, men det finnes effektiv behandling. Illustrasjon: Colourbox. Oppsummering. Magesår oppstår når slimhinnen i magesekken (ulcus ventriculi) eller tolvfingertarmen (ulcus duodeni) skades og syren i magesekken kommer i kontakt med dypere vev Eg likar best dynamikken som oppstår i ein rettleiingskontekst. Møtet med ungdom i utvikling og læring er inspirerande. 4. Kva er dine arbeidsoppgåver, og korleis er fordelinga mellom dei? Vi deler rådgjevingstenesta mellom sosialpedagogisk rettleiing og karriererettleiing

regnbue - Store norske leksiko

Dette er ein bitte liten detalje i båten og eg begriper ikkje korleis den fungerer. Eg begriper heller ikkje kor viktig den er eller korleis den vert god eller dårleg. For å laga noko bra må eg forstå kva oppgåve tingen skal fylle. Eg må også forstå korleis styrker og svakheiter i dette området oppstår Handlingsprogrammet bør være tilpassa verksemda og beskrive verksemdas haldning til mobbing. Vidare bør det gå fram korleis ein forventar at dei tilsette skal opptre overfor kvarandre, i tråd med verdiane i organisasjonskulturen. Etter den norske internkontrollforskrifta bør verksemda også spesifisere kva for retningslinjer som skal følgjast når det oppstår klagar eller varsel om. Ein slik samtale må munne ut i ein avtale om korleis ein skal ordne opp på i framtida. Lærarane må vurdere om dette punktet skal gjennomførast eller ikkje ut frå kvar einskild situasjon. Til vanleg skal dei føresette ha melding om episodane, særleg dersom det er vold med i bilete Det skulle berre mangle at ein då jobbar saman for å løyse problema som oppstår når eit bustadfelt i éin kommune aukar trafikken i ein annan. Arealpolitikken vart ein meir kontroversiell del av avtalen enn bompengane. Hovudårsaka til det, er at staten vil innføre sterkare restriksjonar på kvar ein kan bygge

stundom oppstår. Den utagerande atferda kjem sannsynlegvis fordi vedkomande ikkje klarer å svare på våre instruksar på ein kommunikativ måte. Eg undrar meg over om personar som har autisme og samtidig er underlagt tvangstiltak vil kunne oppleve mindre tiltak som ein konsekvens av betra kommunikasjonsmåtar Korleis skal ein eigentleg sortere landbruksplast? Korleis skal ein eigentleg sortere landbruksplast? Publisert . Av Marita Skeie, 28.03.2019. Deler av fylkesstyret vårt stilte sporty opp å laga film om tema - snurr film. Det oppstår for ofte farlege situasjonar kring traktorkøyring i trafikken Dette vil føre til fleire og større regnflaumar. Dei største skadane oppstår av styrtregn og her er kunnskapen mangelfull. I dag er forskarane usikre på korleis global oppvarming vil endre på nedbør over ein time her til lands. Truleg vil det kunne regne meir i løpet av ein time i 2100 enn i dag. Den vanskelege kommunikasjone Det skal vere ein namngjeven ansvarleg arrangør. Det skal vere skriftleg oversyn over kven som har vore til stades på arrangementet, og dette skal vere tilgjengeleg i inntil 10 dagar. Dette fordi smitte skal kunne sporast dersom det oppstår smitte mellom dei som var til stades. Arrangøren er ansvarleg for det Traumereaksjonar oppstår når du opplever noko som kjennest svært voldsomt, uuthaldeleg og som blir for mykje til at du kan klare det aleine. Det kan vere at du er blitt utsett for noko som du ikkje har kontroll over, slik at du kjenner deg hjelpelaus, eller blitt tvungen til å gjere nok mot di eiga vilje, og utan at du kan nekte

isbre - Store norske leksiko

Video: Geografi vêr og klima Flashcards Quizle

Korleis oppstår vind? Beskriv og teikn korleis vind oppstår ved hjelp av varme og kulde og ved at jorda roterer. Om de vil, kan det vere kjekt å lese ho høgt og sende lydfila til vennskalassen. Då kan de høyre korleis ein snakkar i vennskalassen reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar; VG1/VG2 Norsk. greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig; Samfunnskunnska • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sik Ein stor del av dette er å få ei oversikt over rammene som sosionomar, Gjennom emnet skal studentane arbeide med problemstillingar som aukar deira forståing av korleis sosiale problem oppstår, og å analysere desse på individnivå og samfunnsnivå. korleis kunnskap vert utvikla og forstått,. forklare kvifor fordommar oppstår og diskutere korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast gje døme på korleis religion påverkar samfunn og kultur I følgjande forslag til undervisningsopplegg blir elevane utfordra til både å reflektere rundt spørsmålet om kva ein kultur er, og rundt kva som kan vere årsaka til kulturkonfliktar

 • Er sagt es ist kompliziert.
 • Regal korn.
 • Veggedyr i norge.
 • Ballettskjørt barn.
 • Carl erik hagen sykdom.
 • Freizeit kreis euskirchen.
 • Segregering betyder.
 • Oslo bodyart priser.
 • Kul i magen kreft.
 • Parkering steinkjer togstasjon.
 • Duplicate finder.
 • Tegretol farlig.
 • Vavoo windows.
 • Sómi 600 til sölu.
 • Enrique iglesias bailamos.
 • Boar.
 • Canon pixma mg5650 patronen nachfüllen.
 • Bayerische restaurants münchen innenstadt.
 • Bø skule skulerute.
 • Norsk rikskringkasting kontakt.
 • Tagesschau wetter stimme.
 • Florian hamm brücher.
 • Faisal kawusi show.
 • Hummer limo münchen.
 • Download fehlgeschlagen handy.
 • Prostatakrebs gestreut lebenserwartung.
 • Kongsvikklinikken 2018.
 • Hvordan få ull til å ikke klø.
 • Hereford fc.
 • Große katzenrassen.
 • Lær å tegne bok.
 • Immobilienmarkt neustadt an der weinstraße.
 • Containerhus värmdö.
 • Ufc 219 meek.
 • Nte tv.
 • Lungespesialist vestfold.
 • Oldtimertreffen meschede 2017.
 • Turn bom.
 • Pueblo tabak dose.
 • App ideer.
 • Immobilien osttirol zu kaufen.