Home

Er kjønnskvotering i høyere utdanning en god ordning

Kvotering: - Ja til mer kvotering i høyere utdanning

Kjønnskvotering var tidligere vesentlig for å få kvinner opp i høgere stillinger og inn på høgere utdanning der det var et mindretall av kvinner, som for eksempel i realfagsbaserte retninger Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), vil gå i dialog med institusjonene om opptaksordningen for psykologistudiet. ARKIVFOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN. Grunnen til at UiB har søkt om å få innføre kvotering er fordi kjønnsbalansen på studiet gjennom flere år har vært rundt 80 prosent kvinner og 20 prosent menn «Danmark innførte studieavgift i høyere utdanning for borgere fra land utenfor EØS-området og Sveits i 2006. Sverige innførte slik studieavgift i 2011. Kunnskapsdepartementet vil utrede en tilsvarende ordning for studieavgift for utenlandsstudenter med sikte på innføring fra høsten 2015 ved statlige universiteter og høyskoler

Nå kan det bli lov å kvotere menn inn på høyere utdanning

Det er karaktersnittet fra videregående skole som utgjør grunnlaget for poengsummen man søker høyere utdanning med. Men i tillegg kan søkerne få tilleggspoeng for alder, annen utdanning. Høyere utdanning har en svært viktig rolle i å utdanne kvalifiserte arbeidstakere, og her har vi et spesielt ansvar for å legge til rette for et mangfoldig arbeidsmarked. Forskning viser at en jevn representasjon av kjønnene skaper et bedre læringsmiljø og arbeidsmiljø, økt innovasjon, forebygger frafall og skaper økt lønnsvekst Studentene har fremmet en spennende kravliste i forbindelse med UiOs 200 års jubileum, som blant annet handler om kjønnskvotering i høyere utdanning (Universitas 23. februar). «Kjønnsskillene i arbeidslivet begynner i utdanningen. Med andre ord er utdanning en nøkkel til veien ut av fattigdom, og dermed et bedre liv. Utdanning er en viktig faktor for å bli en aktiv samfunnsborger, og en god utdanning gir også bedre forutsetninger for å forstå alle FNs 17 bærekraftsmål, og sørger for at mennesker lever sunnere og mer bærekraftige liv

Og en annen ting er hvordan flere kvinner må ta høyere utdanning innen mannsdominerte felt, man må jo skjønne at det er en grunn til dette. Det er ingen som diskriminerer, det er bare det at de fleste kvinner ikke syntes det er like interessant som menn Et klart flertall av den norske eliten er positive til kjønnskvotering ved ansettelser, Uansett ordning er oppslutningen størst blant kvinnene. sivilingeniørutdanning med 6 prosent og høyere militær utdanning med vel 5 prosent Vi må alle jobbe for å ha ein kultur på arbeidsplassen der vi kan ytre oss om saker som handlar om faget vårt, om arbeidsplassen vår eller om andre forhold som vi har kompetanse på og meiner noko om Utdannelse eller utdanning refererer til spesifikke ferdigheter og kunnskaper, foruten å utøve «god dømmekraft» som oppnås via læring og mestring. I Norge brukes begrepet i dagligtale gjerne synonymt med begrepet høyere utdannelse, altså utdannelse ut over videregående skole, men definisjonen favner all læring av ferdigheter og kunnskaper

Det riktige er at dei har sagt nei til kjønnskvotering men no seier ja til kjønnspoeng. Høyere utdanning Psykologi Klemmingens pris + Vis flere. for god presseskikk Drop-out er også et problem i høyere utdanning. Noen elever vet ikke hva de går til når de søker høyere utdanning. Det kan være vanskelig å vite akkurat hva man vil studere når man går siste året på videregående, også søker man noe som høres okei ut, for å så finne ut at det ikke var noe - og det er helt okei 5. Forbedre styring og finansiering av høyere utdanning Som nøkkelfaktor for å drive fram vekst må høyere utdanning ha god finansiering, særlig i krisetider. Gjennomsnitt for EU-landenes totale investeringer i høyere utdanning er 1,3 prosent av GDP (USA: 2,7 prosent, Japan: 1,5 prosent)

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning, Juryen ser et stort potensiale i en slik ordning, Besøktid avdeling for utenlandsk utdanning er stengt inntil videre grunnet den usikre situasjonen i forbindelse med koronaviruset (Covid-19) Khrono er en uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning. Utvider ordning for unge forskere. Tekst: Eva Tønnessen I en pressemelding forteller senteret at målsettingen med Young CAS Fellow er å støtte fremragende yngre forskere. God støtte Vi har liknende ordning med såkalte «jentepoeng» på ingeniørstudier på NTNU, som nå har oppnådd en jevn kjønnsbalanse. Dette er en gammel debatt i ny drakt: Kjønnskvotering handler om å utvide mulighetene for folk, Det er tross alt lettere å endre opptaksreglene for høyere utdanning enn det det er å endre utdaterte samfunnsnormer UTREDNING AV MENTORORDNING I HØYERE UTDANNING // UNIVERSITETET I BERGEN 7 I juni 2017 ble Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (heretter stortingsmeldingen) behandlet i Stortinget. I brev til Universitetet i Bergen (UiB), datert 23.11.17, viser Kunnskapsdepartementet (KD

Kjønnskvotering: Diskriminerende eller viktig hjelpemiddel

- Kjønnskvotering er urettferdig, Færre menn tar høyere utdanning og færre menn søker seg til medisinstudiet, kan skape debatt fordi det kan oppleves som urettferdig at en student av ett kjønn blir kvotert inn i en utdanning på bekostning av en student fra det motsatte kjønn som har høyere konkurransepoengsum, sier Nybø Kvinnelige studenter er totalt sett i flertall ved høyskoler og universiteter. Men det er store forskjeller i andelen kvinner og menn mellom ulike fag og disipliner. Tall fra Database for statistikk om høyere utdanning tyder på at få kvinner forfølger en akademisk karriere til topps

Vil fjerne kjønns­poeng fra opptak til høyere utdanning

Det er en tommelfingerregel man kan avvike fra, men det må i så fall godkjennes av instituttstyret, og det må være en grunn til det, sier Gustavsson. Men ordfører Christina Abdulahad for studentorganisasjonen ved Lund kjøper ikke argumentet om at det er få kvinner på pensum fordi kurset har vekt på originaltekster og at det var få reaksjonære kvinner å ta av Han er selve bildet man gjerne får presentert av «glasstaket», og av hvorfor det er så få kvinner i teknologiyrker: Han er mann. Han er toppleder. Og han er imot kjønnskvotering. Likevel er kjønnsfordelingen blant utviklerne Nossum har ansatt, en helt annen enn det som er gjennomsnittet i teknologibransjen 1 Rapport 1.februar 2015 - 5.november 2015 CORE - Kjernemiljø for likestillingsforskning Det nasjonale kjernemiljøet for forskning om kjønnslikestilling er finansiert av Barne- og likestillings Forskere skeptiske til alderspoeng i opptaket til høyere utdanning. Publisert: 14.04.2020 23:04. Forskere ved Nifu er skeptiske til alderspoeng i opptaket til høyere utdanning. De finner ingen tegn til at eldre studenter er flinkere, snarere tvert imot SU vil at undervisningen studenter får i høyere utdanning skal ha bedre kvalitet, Nå innføres det heldigvis en ordning som skal belønne (merittere) god undervisning. Eksamen er en enkel og billig, men problematisk måte å måle kunnskap på

Hvordan kan vi få en jevnere kjønnsdeling i høyere utdanning

Hvordan er reglene for å kombinere disse? Har AAP ut september, med en (liten) kjangs for forlengelse. Om det blir bråstopp etter det, og jeg ikke får noe lån fra lånekassen, så går økonomien til helvette. Er det noe som hindrer meg fra å søke ordinært studielån for høst og vår, slik at jeg ikke. — NHO er for å tenke mer strategisk når det gjelder internasjonalisering av utdanning. Regjeringens forslag er et virkemiddel i en slik retning, mener kompetansedirektør Are Turmo. Høye priser i Norge. I undersøkelsen sier også 57 prosent av studentene at det høye prisnivået i Norge var mer utfordrende enn de hadde trodd

Nei til mer kjønnskvotering - Bergens Tidend

Det er derfor vi har valgt teknologiske fag. Det er mye snakk om kvinner i lederstillinger nå, og det er derfor lettere å se oss selv i høyere stillinger, sa Kjærnes. Mens Unni Steinsmo var en av svært få kvinner på NTH da hun studerte kjemi på 70-tallet, er Vår Emilie Kjærnes en av mange kvinnelige sivilingeniørstudenter En gjennomgang av tidligere forskning på frafall i høyere utdanning viser at dette er et komplekst fenomen, og at mye av forskningen er gjennomført internasjonalt, og spesielt i USA. En rekke kjennetegn ved både studentene, institusjonen, studiet og studiestedet har vist seg viktige for å forklare variasjon i frafall 5.3 Godkjent realkompetanse . Voksne som er realkompetansevurdert, kan få vurdering «Godkjent». Godkjent betyr at faget er bestått. Godkjent realkompetanse i hele fag fører dere på vitnemål eller kompetansebevis med omfang, fagkode og fagnavn på vanlig måte av en internasjonal trend hvor det forsøkes å regulere høyere utdanning på en annen læringsutbyttebeskrivelsene i studier og emner i høyere utdanning. Hvorfor er denne endringen så Dette kom som et resultat av europeiske ambisjoner om å lage en felles ordning og en felles forståelse for hva som er god nok kvalitet og hvilke. Etableringen av en godkjenningsordning for yrkesfag er nybrottsarbeid. En endring i opplæringsloven som gjorde opprettelsen mulig ble vedtatt i vår. For høyere utdanning er det en internasjonal konvensjon (Lisboa-konvensjonen) som gir føringer for godkjenningspraksisen. Noe tilsvarende finnes ikke for fag- og yrkesopplæring

«Kjønnskvotering i dagens Norge - et stikk mot

Over 50 prosent svarer at utdanning har fått høyere status de siste årene og at kvalitetsutvikling er viktig. - I en oppbyggingsfase er dette gode resultater. Vi er fornøyde med at utdanning har fått større betydning og oppmerksomhet. Som det ble påpekt fra en av intervjuene har SFU-ordningen vært en katalysator for mange av. Det er derfor viktig å vurdere hvor relevante utdanningene er for arbeidslivet. - god tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolene skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, og en større del av studentene skal ta høyere yrkesfaglig utdanning. - effektiv og solid fagskolesekto Norsk studentorganisasjon mener høyere utdanning spiller en sentral rolle i samfunnsutviklingen. Høyere utdanning blir både formet av og former samfunnet vi er endel av. Økt kunnskap og kompetanse er nøkler for å sikre en god utvikling av samfunnet, og satsning på utdanning og forskning er derfor avgjørende for at vi skal lykkes som kunnskapssamfunn GSU-listen inneholder informasjon om minstekrav til utdanning. For en del land er det et krav å ha ett til to år høyere utdanning etter videregående opplæring. Du finner en detaljert liste på nettsidene til Samordna opptak. Opptak til masterutdanning, ph.d. eller etter- og videreutdanning

Argumentene for høyere lønn bør være grundig forberedt og planlagt, i samråd med fagforeningen. Det er ikke absolutt alle som fortjener lønnsøkning, f.eks. hvis de ikke har gjort en god jobb (noe som er høyst subjektivt da. Forslaget til ordning er knyttet til UiBs og Kunnskapsdepartementets tydelige intensjoner om å likestille arbeidet med utdanning og forskning hos våre vitenskapelig ansatte. På Regjeringens kontaktkonferanse 12. januar 2016 om den varslede stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning sa kunnskapsministeren følgende Fortsatt god søking til høyere utdanning i 2019 138 732 personer har per 16. april 2019 søkt studieplass til høyere utdanning gjennom Samordna opptak ved Unit - direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Dette er 3 272 færre søkere enn i 2018, det vil si en nedgang på 2,3 % Det er derfor positivt at det foreslås å øke antall studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning med 500. BNL mener at dette må økes opp til 1 000, - Vi mener at dette er en god ordning for at partene og myndighetene sammen kan utvikle gode kompetansetilbud for arbeidslivet

Nybø vil diskutere nye ordninger for opptaket til

 1. Arbeiderpartiet mener god næring er god læring, og vi vil derfor innføre skolefrokost på de videregående skolene. Lærerne ved de videregående skolene i Troms og Finnmark har rett på en trygg arbeidshverdag. Styrke høyere utdanning for å sikre kompetent arbeidskraft i regione
 2. Digitalisering for læring i høyere utdanning - 2019 - underveisrapport 1. Prosjektinformasjon 1.1 Nøkkelinformasjon Etablere ordning for kollegaveiledning: Hvem og hvordan at utfordringer har blitt løst på en god måte. Ambisjonsnivået kunne vært senket noe, men da hadde ikk
 3. Han går andre året på Lycée Pierre Corneille og tar hele videregående der. Dette er en ordning alle helt fremmed på en ny skole. Jeg visste ikke helt hvordan det ville være. Nå sitter jeg igjen med en god følelse. Er det noe som har Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.
 4. En ordning med «prest under utdannelse» vil ikke løse hele rekrutteringskrisen, men den vil kunne være ett av mange rekrutteringstiltak. Også i en tid med rekrutteringsutfordringer mener Presteforeningen at det er viktig at kompetansekravene til vigslet tjeneste ikke svekkes. Vi lever i et samfunn med et stadig høyere utdanningsnivå
 5. - Dette er en veldig fin ordning, Hyggelige medstudenter og forelesere, dyktige gjesteforelesere og god mat i kantina. Vi er som en stor familie, sier Petter. og 1000 nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning, som en følge av koronakrisen

UiB kjønnsdiskriminerte mann - Forskerforu

høyere utdanning i Norge. Det ble foku-sert på mål som ville få studentene raske-re gjennom studiene, og redusere antall avbrutte studier. I 2001 vedtok så Stortin-get en omfattende reform av norsk høye-re utdanning, Kvalitetsreformen. Denne ble iverksatt ved samtlige høyere utdan-ningsinstitusjoner i Norge ved studiestar Kvalitet i høyere utdanning oppstår i læringssituasjoner gjennom interaksjon mellom velkvalifiserte utdannere støttet av fagmiljø og ledelse, og engasjerte studenter. Kultur for kvalitet er å skape og å holde vedlike gode fag- og læringsmiljø, og å verdsette samarbeid i disse miljøene for at de samlet skal ha en god utvikling Vil ha permanent ordning for studentaktivister i fare. Vi har jo vært sikre på at dette er en god idé siden vi begynte å jobbe med prosjektet for nesten ti år siden, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

- Vi er for alderspoeng og andre tilleggspoeng der det er hensiktsmessig. Det gir alle den samme muligheten til å velge en ny karriere senere i livet, omskolere seg og ta videreutdanning. Å gjøre det vanskeligere for eldre å ta høyere utdanning vil ikke fjerne utfordringene knyttet til frafall, sier hun til Universitas En ny rapport slår fast at omstillingen av norsk økonomi ikke er kraftfull nok. Abelia-sjef Øystein Eriksen Søreide mener flere studieplasser i teknologi og en ordning for videreutdanning er blant det som skal til for å løfte omstillingsevnen

Internasjonalisering og interkulturell kompetanse er på nasjonalt nivå definert som viktig kompetanse for fremtiden. Realiteten i den videregående skolen er imidlertid at internasjonalisering er vanskelig å få til i praksis, i hovedsak på grunn av gratisprinsippet. Gode ordninger for elevutveksling må på plass om økt interkulturell kompetanse for elever i videregående opplæring skal. UiBs oppfølging av Meld. St. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning og UiBs handlingsplan Kvalitet i utdanning. • MN-fakultetet vedtok høsten 2016 en ordning for merittering av Fremragende undervisere (FUND) / Excellent Teaching Programmet DigUiB med blant annet opprettelsen av Læringslaben er en sentral og prioriter

238 en utdanning som gir godt kvalifiserte kandidater. Derfor må kvalitetssikring stå i fokus 239 også i høyere utdanning, og det er spørsmålet om kvalitet som skal styre utviklingen i 240 høyere utdanning både knyttet til struktur, finansiering og undervisning Dette er et ansvar vi tar på høyeste alvor, og vi ønsker offentligheten velkommen for å kontrollere oss på at vi håndterer dette ansvaret på en god måte. Offentlighet i Dikus forvaltning Utover å arbeide aktivt for å selv løpende offentliggjøre viktig informasjon om de ulike deler av vår virksomhet, legger vi stor vekt på å gi enhver slikt innsyn som man har krav på under norsk. Det er foretatt analyser av erfaringene fra den store studentveksten rundt 1990-tallet. Det viser seg at investeringene Norge den gang gjorde innen høyere utdanning har vært meget lønnsomme. I tillegg har rapporten tatt for seg regionale forskjeller for å gi et godt kunnskapsgrunnlag til en god styring av den regionale utdanningspolitikken I tillegg er jeg på SFO. Vi har SFO både på morgen og på ettermiddag. Der er min oppgave å sette i gang lek, ha aktiviteter og gjerne tøyse litt med elevene. Her er det også rom for de gode pratene, uten at jeg skal være en del av gjengen. Jeg er fortsatt en leder, og må sørge for at alle er med i leken, bygger relasjoner og har det fint Vi har det som en ambisjon og er på god vei. Hver dag møter over 150 kvinnelige sersjanter over 5000 soldater i utdanning, trening, øving og operasjoner. Ikke fordi de er kvinner, men fordi de er utvalgt på bakgrunn av personlige egenskaper, kunnskap og ferdigheter og er utdannet til å løse oppdraget og ta vare på sine soldater Dagens klimasatsordninger er en god og populær ordning. Student - høyere utdanning. Regjeringen foreslår 1650 nye studentleiligheter for 2021. Regjeringspartiene Venstre og KrF har begge gått til valg på å bygge 3000 studentboliger i året,.

 • Nedtelling til ferie.
 • Piranha bytes.
 • 1 € kleidung.
 • The orville.
 • Hvordan jobbe med begrepsforståelse.
 • Charlottesville right wing.
 • El nummer elektroskandia.
 • Bio online shop.
 • Bestum skole kalender.
 • Kia rio dream team edition ausstattung.
 • Sax spain.
 • Discus til salgs.
 • Grønn curry suppe.
 • Super smash gamecube controller.
 • Alte liebe schiff würzburg.
 • Reinsdyrkjøtt.
 • Uregelmessige rier i starten.
 • Salaby kanal s norsk.
 • Mädchen amick and skeet ulrich.
 • Snapchat oppdatering 2017.
 • Apis cor.
 • Han ble rik på aksjer.
 • Gif in bild einfügen online.
 • Pokemon names.
 • Days of our lives episodes free online.
 • Historie vg2 portal.
 • Pepperkakebakesangen chords.
 • Beko kjøleskap side by side.
 • Engelska noveller högstadiet.
 • Pitch perfect 2 flula borg.
 • Blitzer melden swr3.
 • Frisør fredrikstad priser.
 • Matmerking kantine.
 • Symptomer flåttbitt barn.
 • Top 10 gefährlichste dinosaurier.
 • Gemen korsord.
 • Meiose bedeutung.
 • Camilla läckberg heksen ark.
 • Gnarls barkley cee lo.
 • Berber folket.
 • 5 mark schein ddr.