Home

Lønn fysioterapeut spekter

Tariffområde Spekter - Norsk Fysioterapeutforbun

 1. Medlemmene i tariffområde Spekter er blant annet tilsatt på sykehus som eies av de statlige helseforetakene, på private sykehus, i studentsamskipnadene, Vy, NRK, Norges Bank og Den norske opera
 2. Lønn og tariff Tariffområde Spekter Tariffområde Virke Tariffområde stat Tariffområde Oslo kommune Fysioterapeut (7066) 410 000. 420 000. 430 000. 440 000. 450 000. 500 000. 505 000. Spesialfysioterapeut (7617) 450 000. 460 000
 3. stelønnssystem. Det betyr at Norsk Sykepleierforbund og Spekter hvert år avtaler et lønnsnivå for sykepleier og spesialsykepleier/jordmor som arbeidsgiver ikke kan gi lønn under dette nivået. Det er ikke fastsatt noen øvre grense for lønnen
 4. Under Lønn og tariff finner du også NFFs lønnsstatistikk for alle de store tariffområdene: staten, Oslo kommune, KS, Spekter og Virke. Den er basert på en årlig lønnsundersøkelse blant NFFs medlemmer

Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør> Lønnsoppgjøret 2020 Lønnsoppgjøret 2020. Hovedoppgjøret 2020 i Spekter startet med innledende A-dels forhandlinger 25., 26. og 28. august. Det er oppnådd enighet med alle hovedorganisasjoner Fysioterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Fysioterapeut. Heltid. Alle sektorer : 4 641 personer . 3 470 personer . 1 171 personer . Ca 270 kr . Ca 268 kr . Ca 276 kr . 43 770. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse bestemmelsene menes all godtgjøring etter oppsatt arbeidsplan. Deltidstilsatte utbetales forholdsmessig lønn. I den lønn som arbeidstakeren får utbetalt, skal det gjøres fradrag for eventuelle ytelser fra folketrygden. Dersom det er innvilget. Spekter er delt i til sammen 13 overenskomstområder (se områdeinndeling) og det forhandles i hvert enkelt område.Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før områdeforhandlingene (B-delene) settes i gang

Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no>Temaoversikt> Lønnsoppgjør Lønnsoppgjør. Spekter har hovedavtale med LO, Unio, Akademikerne, SAN og YS, samt direkte med to forbund, NJ og NFF. Hovedavtalene danner sammen med reglene i arbeidstvistloven grunnlaget for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler Spekter - helse - sykehus. Avtalen for spesialisthelsetjenesten gjelder ansatte i sykehus, som helsefagarbeidere, sykepleiere, hjelpepleiere, portører, Overenskomsten del A2 IV Lønn 2.2. Hovedoppgjøret 2018. Det gis et generelt tillegg til alle medlemmer i stillingsgruppe 1 - 3 på 16 000. Dette tariffområde kalles Spekter helse og regulerer lønn- og arbeidsvilkår for deg som er ansatt i et helseforetak . På denne siden finner du de viktigste avtalene som berører deg som arbeidstaker. Har du spørsmål kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling Lønn Spekter Lønnsoppgjøret Spekter: Innsatsen må lønne seg. Årets forhandlinger mellom SAN og Spekter starter 25. august. NITO Spekter forventer at medlemmenes avgjørende kompetanse og innsats under koronapandemien gir økonomisk uttelling

Garantilønn og ansiennitet - Norsk Fysioterapeutforbun

 1. Lønn under videreutdanning økes. Sjekk hva forhandlingsresultatet i Spekter betyr. Spekter-oppgjøret: Ingen får lavere ulempetillegg, spesialsykepleierne får mes
 2. Lønn og tariff Unio fullførte 4. juni fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (områdene 10 og 13). - Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By
 3. Lønn. Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Psykolog. Heltid. Alle sektorer : 6 807 personer . 5 252 personer . 1 555 personer . Ca 320 kr . Ca 314 kr . Ca 360 kr . 51 910 kr . 50 830 kr . 58 280 kr . 622 920 kr . 609 960 kr . 699 360 kr.
 4. stelønnssatser som øker med mellom 2 og 4,4 prosent. I tillegg får alle et lønnstillegg på 2,1 prosent. Spesialsykepleiere og jordmødre med 16 års ansiennitet får ytterligere 0,5 prosent i tillegg, som til sammen blir en lønnsøkning på 2,6 prosent
 5. Et tariffoppgjør kan omfatte både forhandling av sosiale rettigheter (sykelønn, ferie etc.) og lønn. For mer informasjon gå inn på ditt tariffområde: Spekter - for alle som jobber på sykehus og helseforetak; KS - for alle som jobber i kommuner og fylkeskommuner (unntatt Oslo kommune
 6. Vi er med på laget når medlemmmenes lønns og arbeidsbeidsbetingelser er tema. Her vil du finne nødvendig informasjon og verktøy. Sammen med våre tillitsvalgte står vi klar til å bistå ved behov
 7. Lavere lønn blant innvandrere Publisert 16. november 2017. Innvandrere hadde en månedslønn som i gjennomsnitt utgjorde 86 prosent av lønna for ikke-innvandrere. Lønnsnivået varierer mye avhengig av hvor innvandrerne kommer fra og hvilket yrke de har. Les me

Spekter - NS

Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse bestemmelsene menes all godtgjøring etter oppsatt tjenesteplan. Deltidstilsatte utbetales forholdsmessig lønn. SPEKTER - NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 2012-2014 - overenskomstområde 10 1. Ergoterapeutene og Spekter har i ettermiddag kommet til enighet i A2 forhandlingene, område 10 og 13, Helseforetakene. Fag til lunsj onsdag 4. november: Ergoterapi for barn og unge 29 oktober, 202 Lønn og avtaler i Spekter Hovedavtalen, A-delen og overenskomster mellom Spekter og LO Stat omfatter de viktigste reglene for arbeidstakere i fristilte virksomheter som Posten Norge, NRK og NSB, og gjelder bl.a. lønn, arbeidstid, ferie, permisjon og pensjon Helse - fysioterapeut og ergoterapeut I denne filmen møter du en fysioterapeut og en ergoterapeut som forteller om hvordan de hjelper ulike mennesker i jobben sin. De forteller om hvorfor de valgte å utdanne seg til et yrke innenfor helse, og demonstrerer flere vanlige arbeidsoppgaver Lønn og tariff Arbeidstid og turnus Arbeidsvilkår Vårt politiske arbeid Sykepleiefaget og -tjenesten Ditt fylkeskontor For tillitsvalgte Kurs og arrangementer Nyheter Om oss. Kontakt oss. Faggrupper. Student. Etikk. Ledelse. Hovedkontor: Tollbugata 22 Postboks 456 Sentrum 0104 Oslo.

- Spekter slutter seg i hovedsak til endringene regjeringen foreslår i forskrift om Nasjonalt vaksineprogram for å sikre en rask og effektiv vaksinering av befolkning mot Covid-19. Private sykehus og apotek kan gi betydelige bidrag i vaksineringen, og det burde kommet bedre frem i høringsnotatet, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Spekter - Altfor få forhandler lønn ved ansettelse . i Spekter 447.561 kroner, i Oslo 479.692 kroner, i staten 536.509 kroner og i tariffområdet Virke var gjennomsnittet i fjor 443.973 kroner. Fysioterapeut 2 stillinger i Ergo- og fysioterapitjenesten Alta kommune

- Lønn er et sånt virkemiddel. Og det virker kjapt. - Hvordan vet du det? - Forskning viser at lønn rekrutterer og beholder, sier Larsen og viser til en Nova-rapport fra 2016. Les om Nova-rapporten: Underbemanning er selvforsterkende. Ikke bare lønn - Forventer du nå at Spekter skal prioritere sykepleiere fremfor andre Lønn og avtaler . Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. ble alle gjeldende avtaler videreført til 21. august. Dagens hovedtariffavtaler i KS, KS bedrift, staten og Spekter videreføres og gjelder til 15. september. Fagforbundet står foran et hovedoppgjør. Cirka 30 tariffavtaler må. c) Lønn vedfri til amming Arbeidstaker som arbeider hel dag og som tar fri i henhold til arbeidsmiljølovens § 12-8 (amming) skal i barnets første leveår være sikret tjenestefri med lønn i inntil 2 timer pr. dag. d) Lønn ved repetisjonsøvelse Overenskomst FO - Spekter Helse 2018-2020 1 Lønn og avtaler i Spekter Overenskomstområder i Spekter Overenskomstene gjelder fra 1. april 2020 til og med 31. mars 2022 , og videre for 1 - ett - år av gangen dersom ikke en av hovedorganisasjonene sier dem opp med 3 - tre - måneders varsel A2-forhandlinger (lønn): Ikke avklart Disse virksomhetene er omfattet av innledende A-forhandlinger De sentrale innledende forhandlingene mellom YS Spekter og Spekter gjelder lønnsoppgjøret for 14.000 YS-medlemmer i Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet

Hva tjener en fysioterapeut? - Norsk Fysioterapeutforbun

Lønnsoppgjøret 2020 - Spekter

Dette tariffområdet omfatter for Psykologforeningen ansatte i virksomheter som er medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter, med unntak av helseforetakene og Lovisenberg Diakonale sykehus. Disse har et eget tariffområde, Spekter-Helse - se punktet Spekter/Helse For forhandlinger i Spekter gis tjenestefri uten trekk i lønn. For punktene b) - e) gis inntil 6 dagers tjenestefri pr. år uten trekk i lønn. Ansatte kan ut over dette gis tjenestefri i forbindelse med møter som følge av tillitsverv i sin organisasjon Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. I dag ble det enighet i det sentrale lønnsoppgjøret (A-delen), og gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet Overenskomstens del A2 forhandles mellom Spekter Helse og forbundene i overenskomstområdet som har sentral forbundsvis overenskomstdel. uten trekk i lønn, kl 12.00 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, Minstelønn for fysioterapeut i turnusåret er 90 % av minstelønn for fysioterapeut med 0 år ansiennitet

Hjem Lønn og tariff Spekter . Informasjonsside | Lønn og tariff. Navigasjonssti Hjem Lønn og tariff Lokale overenskomster Spekter Velkommen til basiskurs for tillitsvalgte i tariffområdet Spekter. På denne siden har vi samlet alle dokumenter som(...) Lokale forhandlinger Spekter Hovedavtale Spekter Hovedavtalen er arbeidslivets spilleregler. Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være Lokale overenskomster Spekter. Medlemmer av NSF kan logge inn og få tilgang til deres lokale B-del som viser hvilke lønnsbestemmelser og ubekvemstillegg som gjelder deres bedrift eller helseforetak for perioden 2018 - 2020 Vi tilbyr konkurransedyktig lønn. Lønnsnivå for den aktuelle stillingen finner du i stillingsutlysningen. Lønnsrammer og stillingsregister. Oslo kommune har spisskompetanse innen en rekke fagområder og et stort spekter av stillinger gir deg mulighet for faglig utvikling og et spennende karriereløp

Fysioterapeut utdanning

Søkere må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut, samt godkjent praksis i ett år. Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Fysioterapeut. Heltid. Alle sektorer : 4 641 personer . 3 470 personer . 1 171 personer . Ca 270 kr . Ca. Ledig driftstilskot, fysioterapeut 100 %. Surnadal kommune har ledig fast 100 % avtaleheimel for fysioterapeut (36 timer pr. veke) Her underskrives avtalen mellom Unio og Spekter. Livskvalitet og funksjon etter hjerneslag i en nordnorsk region og i en region i sentral del av Danmark

Spekter Tariff Fagforbunde

Delta har avtaler der det tradisjonelt forutsettes at all lønn skal forhandles lokalt (f.eks. Spekter bortsett fra helseforetakene, en del NHO-avtaler og direkteavtaler), og avtaler der vi aldri har hatt lokale forhandlinger (f.eks. PBL og FUS). De fleste av Deltas medlemmer får størstedelen av lønnen fastsatt i sentrale forhandlinger Studiet gir sammen med ett års lønnet turnustjeneste rett til autorisasjon som fysioterapeut. Du lærer å undersøke, behandle og forebygge helseplager i bein, ledd, muskler og sener. I studiet lærer du også gode måter å informere, veilede og motivere pasientene You need to enable JavaScript to run this app

YS Spekter består av syv ulike YS-forbund, med til sammen 14 000 medlemmer. Følgende YS-forbund utgjør YS Spekter Delta Finansforbundet Parat Negotia STAFO Yrkestrafikkforbundet Dag Bjørnar Jonsrud er sektoransvarlig i YS Spekter og har det administrative ansvaret. Tlf.: 21 01 36 00 Mobil: 91 32 28 20 dag.bjornar.jonsrud@ys.no Medlemmene er fordelt på disse ti avtaleområdene [ Mens Spekter opererer med minstelønn, har KS garantilønn. Fra 2016 ble det innført et prinsipp om at lokale tillegg skal «flyte oppå» minstelønnen. Det vil si at øker minstelønnen i et lønnsoppgjør, som i år, legges tilleggene oppå. De skal ikke bli spist opp av eventuelle nye generelle tillegg Lønn fysioterapeut. Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Gutt, 16 år. account_circle. Gutt, 16 år. SPØRSMÅL. Hei! Jeg går for øyeblikket idrettsfag og har veldig lyst til å ta videre utdanning etterhvert innen fysioterapi På avdelingen for ergoterapi , fysioterapi og sosionomtjeneste har vi ledig en 100 % fast stilling som fysioterapeut. Tiltredelse etter første februar 2021. Den tverrfaglige avdelingen har en leder med fysioterapifaglig bakgrunn. Vi er 13 fysioterapeuter i avdelingen. I staben har vi en fagkooridnator med doktorgrad, flere har mastergrad, og de fleste er spesialfysioterapeuter

Video: Lønnsoppgjør - Spekter

Tariff og lønnstabell Sykehus Fagforbunde

Om tariffområdet Spekter. Spekter er en arbeidsgiverforening for private og offentlige eide virksomheter. Spekter er inndelt i tretten forhandlingsområder og Utdanningsforbundet har i overkant av 1100 medlemmer fordelt på fem av områdene. Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag, som omfatter våre medlemmer i studentsamskipnadene Nedenfor vil dere finne håndbok i lokale lønnsforhandlinger for de ulike tariffområdene, NHO, Virke og Spekter. Tjenesten krever innlogging på Min side. Digital lønnskonferanse 2020 . Rådgiver Anne Kathrine Nordvang loser oss igjennom tall og momenter knyttet til årets lokale lønnsforhandlinger. Filmen Lønnskonferanse 2020 finner. LO Stat og Spekter har oppnådd enighet i de sentrale innledende A-delsforhandlingene i årets hovedoppgjør. Forhandlingene for Creos medlemmer fortsetter nå ute i de ulike virksomhetene iht. Partene kom sent mandag kveld til enighet i A2-forhandlingene om lønn i helseforetakene

For deg som jobber i et helseforetak (Spekter helse) - FO

Aktuelt / Lønns- og arbeidsvilkår / Lønn / Tariffoppgjøret 2020 / Tidligere tariffoppgjør / Spekter Spekter. Informasjon og resultater vedr. årets tariffoppgjør legges ut her... Tidligere tariff- og lønnsoppgjør Lønn og arbeidsforhold administrator 2020-08-28T14:45:18+02:00. Lønn og avtaler i Spekter. Lønn og avtaler i staten. Overenskomster. Avtalesystemet i Spekter. Hovedavtalen mellom Spekter og LO Stat/NJF skal, sammen med Arbeidstvistloven, danne grunnlaget og gi regler for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler Læringsmiljøsenteret jobber for et trygt og godt læringsmiljø i barnehage og skole, gjennom å forske, undervise og formidle. Senteret har røtter tilbake til 1989 og ble etablert som Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning i 2013 Her kan du se når din lønn skal forhandles. 7. september: Forhandlinger med Spekter for ansatte i Bring Transportløsninger as. 9. og 10. september: Forhandlinger med Spekter om to avtaler med Akasia. Avtalene gjelder ansatte i Akasia barnehager og Akasia kirke og gravplass/eiendomsforvaltning,.

Raskere, Sterkere, Høyere. MSK Klinikken er tilbake i normal drift men har fortsatt noen viktige smitteverntiltak pga COVID-19. Vi setter pris på at dere sjekker gjennom punktene på bildet til høyre og gir oss beskjed dersom dere svarer ja på noen av spørsmålene Tillegg for forskjøvet arbeidstid er ikke overtidsgodtgjøring, men prosentvis tillegg til ordinær timelønn. Det betales et tillegg på 50 prosent av timelønnen for den tiden som faller utenfor den avtalte arbeidstiden. Varsel om forskjøvet arbeidstid skal så vidt mulig gis minimum tre dager i forveien, men aldri mindre enn en dag i forkant. Dersom varsel [ Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF. DPS Østre Agder gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbudet til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse, i Østre Agder, samt til deres pårørende. Spesialisthelsetilbudet omfatter akuttkriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk. Sjekk ut din lønn mot andre med samme alder og kompetanse. Undersøkelsen ble sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer. Vi er svart glad for at svarprosenten er mye høyere enn i 2017. Vi får håpe at denne tendensen fortsetter. Undersøkelsen er en del av den store dugnadsinnsatsen som forbundet er. Er du ikke medlem bør du bli det. Bli medlem

Lønnsoppgjøret Spekter: Innsatsen må lønne seg NIT

Spekter Helse - A og A1. I Spekter Helse (overenskomstområde 10) forhandler Spekter og forbundene også om de sosiale bestemmelser som skal være felles for alle arbeidstakere i overenskomstområdet (del A1). Overenskomst del A Protokoll fra de avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 - 2018 (04.06.18 Med full lønn etter disse bestemmelsene menes all godtgjøring etter oppsatt tjenesteplan. Protokoll Spekter Del A2 område 10.pdf Protokoll Spekter Del A2 område 13.pdf Overenskomstene i Spekter. Spekter Overenskomst del A, A1 og A2. Søk etter Fysioterapeut-jobber i Oslo. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.800+ jobbtilbud i Norge og utlandet

Leger i spesialisering (LIS) får lønn etter en kompetansestige, fra kategori A til C. Lokalt i noen foretak finnes også en kategori D. Nå er Legeforeningen og Spekter blitt enige om en modell hvor første trinn er til 0-1 år, andre trinn til 1-2 år, tredje trinn til 2-4 år og fjerde trinn til 2 år eller mer. Kategoriene har ingen betegnelse Akademikerne har kommet til enighet med Spekter 23.09.2020 Akademikerne helse har sammen med de øvrige organisasjonene i dag kommet til enighet med Spekter i forhandlingene om de sosiale bestemmelsene

Spekter-oppgjøret: Ingen får lavere ulempetillegg

Hjem / Lønn og arbeidsforhold / Tariffområder / Spekter Helse. Spekter Helse. Spekter Helse omfatter de av Dnjs medlemmer som arbeider i helseforetakene. Den norske jordmorforening er med i forhandlingssammenslutningen SAN og dette gir oss forhandlingsrett ovenfor helseforetakene og Spekter Etter at SAN og NITO er blitt enige om ny A-del av overenskomsten i de innledende sentrale... Lønnsoppgjøret Spekter: Innsatsen må lønne se Startsiden / Medlem / Lønn og arbeidsvilkår / Lønnsoppgjøret 2020. Lønnsoppgjøret 2020. Akademikerne. Akademikerne har kommet til enighet med Spekter. Akademikerne helse har sammen med de øvrige organisasjonene kommet til enighet med Spekter i forhandlingene om de sosiale bestemmelsene Agila vill att du som arbetsterapeut & fysioterapeut ska känna att du får rätt värde för ditt arbete. Vi erbjuder dig en hög ersättning, goda villkor, marknadens bästa service och mycket mer Lønn i permisjonsperioden. I Spekter område 10 (helseforetak) følger det av overenskomsten at det i permisjonstiden skal utbetales basislønn, individuelle tillegg og vaktlønn, jfr. A2 § 4.2. De fleste B-deler har bedre rettigheter i form av lønn etter oppsatt tjenesteplan, noe som også gir rett til lønn for UTA i permisjonstiden

Tariffoppgjør 2018 - Norsk Fysioterapeutforbun

Akademikerne helse gjennomfører årlige forhandlinger med Spekter på vegne av over 23 500 medlemmer. Akademikerne helse jobber for at det sentrale avtaleverket utbygges videre for å gi gode vilkår for pasientbehandling og for å ivareta de ansatte. Lønn skal kunne brukes aktivt for å rekruttere og beholde viktig kompetanse i sykehusene Lønn er en godtgjørelse, vanligvis i form av penger, vi mottar for å ha utført en gitt mengde arbeid. Legeforeningen mener at LIS1 skal ha de samme rettighetene som øvrige LIS, inkludert lønn. Det er ennå ikke enighet med Spekter rundt dette, og inntil det blir en enighet må det påregnes at LIS1 lønnes som turnuslege Som fysioterapeut har man også en rekke ulike muligheter. Man kan jobbe både privat og offentlig, i Norge eller i utlandet, for andre eller for seg selv. Er du glad i å jobbe med og å hjelpe mennesker, er fysioterapi et perfekt yrke

Psykolog utdanning

Arbeid og lønn. Delemner. Arbeidsledighet. Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter. Lønn og arbeidskraftkostnader. Sysselsetting. Metoder og dokumentasjon. Alt innhold for området arbeid og lønn Vis innholdstyper. Statistikker (23) Publikasjoner og artikler (907) Faktasider (1 Les også: Vil ha 650 000 i minste­lønn for erfarne spesial­sykepleiere. Nye typer ubekvemstillegg. Også dette ble NSF og Spekter enige om: Ubekvemstilleggene endres fra kronetillegg til prosentvise tillegg. Det har vært et prioritert krav for våre medlemmer gjennom flere års tariffkonferanser Hjem / Lønn og arbeidsforhold / Tariffområder. Tariffområder. Den norske jordmorforening har medlemmer i de ulike tariffområdene Spekter Helse, KS og Oslo kommune. Våre medlemmer er omfattet av det tariffområdet som er gjeldende for den virksomheten de jobber i. KS - Kommunal sektor Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS representert ved YS Spekter 2016 - 2018. INNHOLD over lønn for de ulike grupper, fordelt på kvinner og menn. For de virksomheter i Spekter området som er omfattet av offentleglova, vises dessuten til denne

Her finner du informasjon om lønn, forhandlinger og tariffavtalene i de tariffområdene der Forskerforbundet har flest medlemmer. Velg ditt tariffområde. Staten. Universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, museer og forvaltningsorganer. Abelia (NHO) Private forskningsinstitutter og høyskoler. Spekter helse. Sykehus og helseforetak. Lønnsoppgjøret 2020. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger Hjem Lønn Tariffavtaler Avtaler med Spekter. Avtaler med Spekter. Avtaler mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Finansforbundet. Last ned Overenskomst A, A1 og A2 (PDF) Overenskomst - A, A1 og A2 - YS-Spekter - 2018-2020 Kravskjema helseforetak, KS, Spekter/SAN, Virke. Kravskjema Oslo kommune, Virke virksomheter §26 . Kravskjema vitenskapelige stillinger. Kravskjema stat. Veiledning til utforming av lønnskrav. Ny jobb, ny lønn! - en veiledning i hvordan du kan forhandle lønn ved ansettels Avtaleverket i Spekter. Hovedavtalen mellom SAN og Spekter - inneholder blant annet reglene for forhandlingsordning, medbestemmelse, rettigheter og plikter for tillitsvalgte.. Overenskomsten (tariffavtalen) i Spekter er todelt: A-delen forhandles sentralt og har bestemmelser om hvordan de lokale forhandlingene skal gjennomføres, avtalefestet ferie samt generelle regler som blant annet lønn.

Lønn kan referere til; • Lønn (økonomi) - Betaling for utført arbeid. • Lønneslekten - En gruppe av trær, med ca. 200 arter. I Norge vokser bare spisslønn (Acer platanoides) og platanlønn (Acer pseudoplatanus) Søk etter nye Fysioterapeut-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 15.600+ jobbtilbud i Norge og utlandet Overheng I sentrale Forhandlinger. Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, TBU, regner hvert år ut et lønnsoverheng for alle forhandlingsområder, det vil si i privat, statlig og kommunal sektor, Spekter, Virke og KS Energi. Overheng brukes ofte i sentrale oppgjør i statlig og delvis i kommunalt avtaleområde for å sette rammen for lønnsøkning i det kommende året Hva du skal ha i lønn avhenger av mange faktorer. Blant annet hvilket tariffområde du jobber i (kommune, stat, privat/ideell, kirke), hvilken utdannelse du har, hvor lang ansiennitet du har, om du jobber turnus, og så videre. For å kunne si hva som er riktig lønn er det viktig med lokal kjennskap Hva gjør en fysioterapeut. Som fysioterapeut er du opptatt av kroppens funksjoner og særlig dens bevegelser. Yrkeshverdagen går ut på å ta imot pasienter og vurdere hva de trenger av hjelp Du driver forebyggende arbeid med rådgivning og opplæring for å unngå helseskader og behandler mennesker som har fått en sykdom eller skade Ifølge statistikken tjener en sykepleier en lønn på ca kr 537 000 i året. Dette er gjennomsnittlig lønn som tjenes på tvers av alle sykepleierne i Norge. Forstå hva en sykepleiere tjener i lønn her

 • Ebay kleinanzeigen gütersloh.
 • Ups eu.
 • Utfarter kryssord.
 • Border crossing challenge 2018.
 • Fupa wuppertaler sv.
 • Hva er et meklingsmøte.
 • 3d animation maker.
 • Billig rørlegger tromsø.
 • Happinger see.
 • Home and away how many episodes.
 • Desserter mascarponekrem.
 • Rob schneider london king.
 • Tsb hagen.
 • William und kate wieder zusammen.
 • Drikking på offentlig sted bot.
 • Www volvotrucks.
 • Forsvarseiendommer til salgs.
 • Nerd wifi names.
 • Eplehjelp oslo.
 • Skiløype malvik trondheim.
 • Harald meling dobloug.
 • Krav til feste av våpenskap.
 • P4 play.
 • Olivia palermo.
 • Trene med egen kroppsvekt.
 • Hugh grant alter.
 • Hvilken del av nervesystemet styrer blunking.
 • Maui urlaub last minute.
 • Trumf visa min side.
 • Hotel legoland billund.
 • Verbo comer en pasado en ingles.
 • Bolig til salg hønefoss.
 • Coolest flags country.
 • Mesonychoteuthis.
 • Big ben construction.
 • Villmarksmessa lillestrøm 2018.
 • Hørmann rollmatic pris.
 • Dovre høyde over havet.
 • Dagrun anholt.
 • Leerspelletjes groep 6.
 • Skisenter kryssord.