Home

Teknologi i globalisering

Virkninger av globalisering og teknologisk framgang. Globaliseringen og den teknologiske framgangen de siste tiårene har ført til at mange arbeidsoppgaver som før ble gjort av mennesker, nå blir utført av maskiner Globalisering åpner for handel med andre land og er avgjørende for vår velstand. Det gir tilgang på teknologi, muliggjør læring og våre naturressurser får økt verdi Globalisering i Norge og utvikling innen teknologi har gjort det mulig for hvem som helst å bestille hva som helst fra stort sett hvor som helst. Dette betyr at internasjonal handel har hatt en enorm oppgang, som fører til at utvalget av varer øker på et nasjonalt nivå

Globalisering er et uttrykk som ofte brukes om økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytninger, kontakter og påvirkninger som i moderne tid skjer i en verdensomspennende målestokk. Uttrykket blir ofte brukt for å hevde at dagens verden er global, mens den tidligere var lokal. Det er vanlig å hevde at dette knytter sammen verden til ett sammenvevd system der alle er mer. 3: Teknologi vi har på oss. Tradisjonelt sett har teknologi vært eksternt utstyr - noe vi har satt oss ned ved, noe vi har måttet ta med oss. I fremtiden kommer mer av teknologien til å bli noe vi har på oss. Google Glass er et godt eksempel på dette Hva er globalisering? Globalisering er en generell utviklingsprosess som gjør verden til et samfunn, eller minsker betydningen av landegrensene. Utviklingen skjer på ulike områder, økonomi, kultur, politikk, teknologi og miljø. Globalisering bringer verden nærmere gjennom handel av varer og tjenester, informasjon, kunnskap og kultur. Globalisering kan påvirke alle deler av samfunnet. Politisk globalisering handler om utenrikspolitikkens inntreden på nær sagt alle områder, eventuelt opphøret av skillet mellom innenriks- og utenrikspolitikk. På den ene siden bruker politikerne stadig mer av sin tid på deltakelse i internasjonale eller globale institusjoner hvor overnasjonale strategier og spilleregler diskuteres og samkjøres Tilhengere av globalisering er knyttet til spørsmål som disse: Øke diplomatiske forbindelser mellom nasjonene. Forenkler flytting av varer og teknologi, områder som tidligere var utilgjengelige til deres fordel. Kulturell utveksling er tilrettelagt og beriket

Samfunnsfag YF Vg2 - Virkninger av globalisering og

Globalisering innebærer derfor ikke bare at handel med varer eller tjenester kan skje enklere og billigere enn før. Den har også bidratt til bedre levekår for mange mennesker. Det gjelder både i rike og fattige land. Samtidig innebærer globalisering at informasjon blir lettere tilgjengelig - både i rike og fattige land Globalisering fører til raskere spredning av teknologi, ideer, kunnskap og kultur. Globalisering fører også til mer handel, billigere varer og en generell vekst i økonomien. Men mange vil bestride om det er en udelt positiv konsekvens; både på grunn av miljø, og skjev fordeling av den økonomiske veksten Slik sett har teknologi, økonomi og politiske vedtak spilt sammen i gjensidig forsterkende prosesser for å skape utviklingen vi gjerne kaller «globalisering». Dette har utvilsomt økt den produktive kapasiteten og inntekter både i Norge og i mange andre land Tre former for globalisering. Vi skiller vanligvis mellom tre former for globalisering: kulturell globalisering - går ut på at vi hører på den samme musikken, ser de samme filmene og spiser mat som kommer fra andre deler av verden.; politisk globalisering - omhandler staters utenrikspolitikk. Vi deltar i større grad i internasjonale og globale institusjoner, hvor det forhandles om. Globalisering - fordeler og ulempe

Vi bruker ordet globalisering når vi snakker om utviklingen innenfor økonomi, kultur, politikk og miljø. Globaliseringen er et komplekst samspill mellom mennesker, teknologi, finanskrefter, ideer og medier. Varer, kapital, informasjon, kultur og mennesker krysser grenser i større omfang og i raskere tempo enn noen gang før. Det som skjer et sted i verden for stadi Her er det samlet undervisningsopplegg knyttet til globalisering. andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling; undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet,. Ny teknologi kan gi lengre og billigere broer - Eldre bør vurdere å bytte ut tøflene. Ny metode gjør resirkulerte batterier bedre enn nye, ifølge svenske forskere. Unge kvinner og menn bruker smarttelefonen ulikt til shopping. 5G kan brukes til mye mer enn 4G I møte med kolleger de siste månedene har jeg merket en stigende uro over at den globale veksten er for svak og over at internasjonal handel i liten grad bidrar til vekst. Det er mange årsaker til dette, men økende proteksjonisme og redsel for globalisering er blant årsakene Utviklingen i teknologi, kommunikasjon og transportmetoder har ført til at verden har blitt stadig mer integrert. I dag finnes det knapt nasjoner som ikke er knyttet til resten av verden gjennom handel og kommunikasjonsnettverk, Norge scorer høyere i sosial globalisering enn på områdene økonomi og politikk

Teknologi og globalisering. Postet den oktober 20, 2006 av Espen. Jeg har blitt invitert av Programutvalget for Internasjonale Studier ved SV-fakultetet på UiO til å snakke om sammenhengen mellom teknologiutvikling og globalisering. Dette finner sted på U1, som er studentkjelleren i Eilert Sundts hus på Blindern Norges sterkeste sider i jaget etter en mer effektiv globalisering er utnyttelsen av teknologi og en sterk finansiell stilling. Men andre land er mer i støtet enn Norge, som dermed faller fra 22. plass i 2012 til en 26. plass i 2016. De andre nordiske landene ligger et godt stykke foran Norge

Digitalisering eller digital teknologi kan derfor ikke forstås isolert, men som uløselig tilknyttet modernitetens iboende logikk. Globalisering av kommunikasjon medførte tingliggjøring av symbolske former, og med denne utviklingen fulgte nye former for handling, interaksjon og sosiale relasjoner (Thompson, 1985) Ordet globalisering har blitt et økende fenomen i dagens samfunn. Det blir også mulighet for å ta i bruk teknologi som er utviklet i andre land, og dele kunnskap og erfaringer. Mange har en sterk tro på at handel mellom land gir økt materiell velferd for alle Globalisering er spredning av produkter, teknologi, informasjon og arbeidsplasser over landegrenser og kulturer. I økonomiske termer beskriver den en gjensidig avhengighet av nasjoner over hele kloden som fremmes gjennom fri handel

Globalisering - handel med andre land er avgjørende for Norg

 1. Globalisering er et begrep som brukes om at land, selskaper, organisasjoner, kulturer, religioner og enkeltmennesker knytter sterke bånd på tvers av landegrensene. Med dagens teknologi er det like lett for oss å kommunisere med noen på andre siden av kloden, som med naboen
 2. Home » Projekter » Folketing » Teknologi og globalisering. Teknologi og globalisering. april 23, 2001 . Tendensen til globalisering inden for teknologiudviklingen ses på en række forskellige områder. For eksempel kræver flere og flere bevillinger til f.eks. forskning, at ansøgerne har internationale samarbejdspartnere
 3. Nettets fronter, globalisering og usikkerhet DRI 2010 11.11.2009 Temaer • Kort historisk tilbakeblikk • Internett og globalisering III: Sosial konstruksjon av teknologi: IKT er er utviklet i et samspill mellom bestemte økonomiske, politiske, sosiale o
 4. Det er fire sider ved denne, nemleg flyt av varer og tenester, det vil seie frihandel, flyt av menneske (migrasjon), flyt av kapital og flyt av teknologi. Ein verknad av økonomisk globalisering er aukande relasjonar mellom medlemmer i ein industri i ulike delar av verda (globalisering av ein industri), med ei korresponderande svekking av nasjonal sjølvråderett på det økonomiske området
 5. dre gjennom handel av varer og tenester, informasjon, kunnskap og kultur, men for å få ei riktig forståing av kva som ligg i omgrepet, må ein setje seg meir inn i kva denne prosessen omfattar
 6. Saken er helst den at kombinasjonen av teknologi og globalisering har stort potensial for omveltninger, og at nettopp globaliseringen vil gjøre det vanskeligere å hanskes med dem. De tekniske fremskrittene lar seg ikke stanse, men politikken har likevel mulighet til å holde en hånd på rattet - hvis den har viljen
 7. Sjur Kasa, Postdoktorstipendiat ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur Publisert torsdag 04. mars 2004 - 10:20 Sist oppdatert lørdag 10. desember 2016 - 23:3

Globalisering er betegnelsen for en voksende kulturel og økonomisk udveksling mellem verdens forskellige lande, især i form af varer og produkter, mennesker, penge, information, og tanker og ideer. Teknologiske fremskridt inden for transport (fx damplokomotivet, damibet, og senere jetmotoren og containerskibet) og kommunikation (fx telegrafen, telefonen og senere internettet og. Globalisering fører som regel til at de industriene som ikke er konkurransedyktige i et gitt land blir lagt ned eller kraftig redusert, med en økning av import av de varene fra andre land som kan produsere de produktene mer effektivt enten på grunn av reduserte kostnadner eller bedre teknologi Globalisering resulterer i en udvidelse af internationale økonomiske, politiske og kulturelle aktiviteter. Det er der mange, der glæder sig over, men modstanden mod globaliseringen står også stærkt på grund af globaliseringens påvirkning af nationale kulturer og sociale forandringer Globalisering. Globalisering er et omfattende begrep som omfatter mange sider ved samfunnet. En definisjon kan være: Globalisering er en generell utviklingsprosess som gjør verden til et samfunn, eller minsker betydningen av landegrensene. Utviklingen skjer på ulike områder, økonomi, kultur, politikk, teknologi og miljø

Globalisering og nasjonalstat Vi lever i en verden hvor teknologi og kommunikasjon strekker seg over landegrenser, og som har åpnet opp en ny hverdag for de fleste av oss. Dette har medført at Informasjon deles raskt, og gjennom flere medier enn tidligere, etter at mobilteknologien ble allemannseie Nøkkelord: Globalisering, backsourcing, klynger, Videre har ny teknologi tilrettelagt for økt produktivitet i industrialiserte land (Arlbjørn & Mikkelsen, 2014). Disse faktorene har ført til at tendensen med å flytte produksjon ut til lavkostland, er i ferd med å snu STG = Vitenskap, teknologi og globalisering Ser du etter generell definisjon av STG? STG betyr Vitenskap, teknologi og globalisering. Vi er stolte over å liste akronym av STG i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av STG på engelsk: Vitenskap, teknologi og globalisering Globalisering Vi har ikke noe imot at Norge internasjonalt fremmer tanken om å legge skatt på valutatransaksjoner, slik venstresiden på Stortinget gikk inn for i debatten om Regjeringens.

grepet globalisering som i større grad har sammenheng med teknologiske enn juridis-ke endringer. Ny teknologi åpner for nye muligheter for å organisere produksjonen. I denne sammenheng blir ofte begrepet den nye økonomien nevnt. Det er først og fremst nye muligheter som oppstår i kjøl-vannet av ny teknologi som er drivkraften For å forstå kulturell globalisering er det nødvendig å forstå forholdet mellom globalisering og kultur. På den ene siden er globalisering en dynamisk prosess der økonomi, teknologi, politikk, kultur, sosiale egenskaper og ideologiske tanker som tilsvarer hver region er innbyrdes forbundet på universelt nivå Globalisering handler om flyt av varer, penger, informasjon, kommunikasjon, teknologi, mennesker, ideer og kulturuttrykk på tvers av landegrensene. Globalisering er ikke noe nytt. Det beskriver en prosess hvor verdens land og mennesker knytter tettere bånd gjennom handel, politikk og kultur De demonsterer ofte en reaksjon til globalisering, ikke globalisering i seg selv, som en kan se om du bruker definisjonen som jeg nevnte i min første post eller den Noam Chomsky bruker i videoen over som er International integration eller de fleste andre populære definisjoner av globalisering. Endret 17. januar 2008 av Trynemjoe Str Kommentar: Globaliseringens virkninger. Norge som liten åpen økonomi merker globaliseringens konsekvenser på godt og vondt, men vi kan ikke lenger betale oss ut av det. Vi må tilpasse oss

Fremtidens arbeidsliv: Halvparten av dagens jobber kan bli erstattet av maskiner innen 20 år. Skandinaviske forskere mener at halvparten av dagens yrker har forsvunnet og er erstattet av teknologi innen 20 år Globalisering i nasjonal statistikk. Selv om globalisering over tid i økende grad er ansett som en viktig faktor bak næringsutvikling og verdiskaping i Norge, er det ikke mulig å spore noen klar utvikling i samhandlingen med utlandet i nasjonalregnskapet for Norge og norsk næringsstatistikk

Globalisering Skolediskusjon

 1. Teknologi og innovasjon. Delemner. Forskning og innovasjon i næringslivet . Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT. Metoder og dokumentasjon. Alt innhold for området teknologi og innovasjon Vis innholdstyper. Statistikker (11) Publikasjoner og artikler (154) Faktasider (1
 2. Teknologi driver endring. Regulering og globalisering Norge er, som andre land, i stor grad avhengig av private virksomheter for å opprettholde grunnleggende nasjonale funksjoner og vil ikke klare seg uten utenlandsk arbeidskraft innen teknologiutvikling
 3. Globalisering og nasjonalstat. 8.4.2020 12:16:16 CEST | Partiet De Kristne. Del. Vi lever i en verden hvor teknologi og kommunikasjon strekker seg over landegrenser, og som har åpnet opp en ny hverdag for de fleste av oss. Dette har medført at Informasjon deles raskt,.
 4. Økonomisk globalisering betyr at det vokser fram bedrifter som ikke har tilhørighet til et bestemt land og som har hele verden som markedsplass. Disse flernasjonale bedriftene selger sine varer overalt, og kjøper produkter der det er mest økonomisk å kjøpe dem. Globaliseringen er et resultat av både teknologiske framskritt, og av politiske valg
 5. Globalisering er ikke én enkelt prosess, men et komplekst sett av prosesser med økonomiske, politiske og kulturelle dimensjoner. Vi legger merke til at globalisering er utrolig sammensatt. Det er kanskje lettest å få øye på flyten av varer og mennesker
 6. -Globalisering reduserer verdens fattigdom. Globaliseringen av verdensøkonomien har brakt millioner på millioner ut av fattigdom, fastslår FNs utviklingsrapport
 7. Etter østutvidelsen av EU i 2004, med påfølgende tilbudssjokk av arbeidskraft i norsk økonomi, har vi sett et betydelig omfang av sosial dumping, svart arbeid og redusert lønnsvekst i deler av det norske arbeidsmarkedet. Som følge av dette har debatten om handel, globalisering, ulikhet og EØS blusset opp på nytt

Nemninga globalisering blir bruka på ulike vis, mellom andre desse: . Skipinga av ein såkalla «global landsby», det vil seie nærare kontakt mellom ulike delar av verda, med auka høve til personleg kontakt, gjensidig forståing og vennskap mellom «verdsborgarane», danninga av ein global sivilisasjon.; Økonomisk globalisering. Det er fire sider ved denne, som viser til fire ulike flytar. Globalisering gir ulike assosiasjoner til ulike folk. Boken The World is Flat av Thomas L. Frideman, fra 2005, er kreativ. Med uttrykket jorda er flat fanger han opp tre sett av krefter: Arne Jon Isachsen 19.09.06. 11 • Ny teknologi du kan - nesten uansett hvor på kloden du er - kontakte andre. Connecting People Globalisering er et uttrykk for en økende grad av samhandling, integrasjon, påvirkning og gjensidig avhengighet mellom folk og stater innenfor områder som økonomi, samfunn, teknologi, kultur, politikk og økologi. 55 relasjoner Faren ved globalisering er mer mangel på spredning i avhengighetskjedene enn mangel på sjølberging. om grønn teknologi og grønne investeringer. Sånn sett kan det komme noe godt ut av dette. La oss håpe det, for problemene nå, er store for mange. Les flere artikler på bloggen Verden med virus. Av Erik Engblad.

Globalisering og regional utvikling Bjørnar Sæther Forelesning SGO 3100 august 2004 Globaliseringsdebatten Skeptikerne spør etter dokumentasjon på globalisering Hevder at nasjonalstater fremdeles er den viktigste aktøren, men at regionalisering og triadisering er blitt viktigere Globalisering er et politisk prosjekt for å fremme neo-liberal politikk Globalistene peker på den. Tema Teknologi: Det nye arbeidslivet. Store teknologiendringer gir enorme muligheter for verdiskaping, men det bidrar også til forandringer i samfunnet. Kombinasjonen av digitalisering og globalisering vil endre arbeidslivet slik vi kjenner det, når mennesker og maskiner blir gjensidig avhengig av hverandre på nye måter Globalisering och säkerhet. En allt mer sammankopplad och integrerad värld har betydelse för hur vi ser på säkerhet. En konflikt, översvämning eller ekonomisk kris i en del av världen kan snabbt skapa oro på andra håll. Begreppet säkerhet har under de senaste decennierna fått en bredare betydelse, mycket som en effekt av. onsdag 14. oktober 2015 globalisering og multinasjonale selskaper kompetansemål kjenne til sentrale begreper knyttet til multinasjonale selskaper o

Norges sterkeste sider i jaget etter en mer effektiv globalisering er utnyttelsen av teknologi og en sterk finansiell stilling. Men andre land er mer i støtet enn Norge, som dermed faller fra 22. plass i 2012 til en 26. plass i 2016 Globalisering innebærer at kapital, arbeid, varer og tjenester blir mindre bundet av nasjonale grenser. Fører dette til at kapital og høyt utdannet arbeidskraft flykter fra land med høye skatter og gode velferdsordninger Vi bruker teknologi på nettsiden vår som nettleseren din ikke støtter. Globalisering i Norge: politisk, kulturell og øknonomisk suverenitet i endring . ISBN 9788245003659, 2007, Jonathon W. Moses, Anne Margrethe Brigham . Fra 25,-Kjøp Selg. Økonomisk globalisering. Globalisering knyttes fremfor alt til en dynamisk og multidimensjonal prosess for økonomisk integrasjon der nasjonale ressurser blir mer og mer internasjonalt mobile samtidig som nasjonale økonomier i økende grad blir avhengig av hverandre.Viktige drivkrefter bak den økonomiske globaliseringen har bl.a. vært

globalisering - Store norske leksiko

 1. Det er teknologi, globalisering, demografi og klima og miljø. Mandatet til arbeidsgruppa kom fra de nordiske arbeidstilsynsdirektørene på bakgrunn av et stadig mer digitalisert arbeidsliv. Konturene kan vi se allerede i dag: flere tar jobber via digitale plattformtjenester slik som Foodora,.
 2. IT, forkortelse for informasjonsteknologi, er en teknologi der informasjon bearbeides, lagres og formidles som tekst, lyd eller bilder i digital form. IT spiller en økende rolle i samfunnsutviklingen fordi den griper stadig dypere inn i nesten all menneskelig virksomhet og er selv en betydelig faktor i markedet og i arbeidslivet. Følgelig er IT stadig gjenstand for offentlig debatt og er.
 3. Globalisering eller globalisering er prosessen med samhandling og integrering mellom mennesker, selskaper og myndigheter over hele verden.Som et komplekst og mangefasettert fenomen blir globalisering av noen betraktet som en form for kapitalistisk ekspansjon som innebærer integrering av lokale og nasjonale økonomier i en global, uregulert markedsøkonomi
 4. Kinesiske perspektiver på internasjonalt samarbeid og globalisering. I forbindelse med Konjunkturrapport 2017 har Norges Rederiforbund invitert tre ledende eksperter fra USA, Europa og Kina til å zoome inn på sine respektive regioner og komme med noen betraktninger om hva vi kan forvente oss i årene som kommer
 5. dre trygg. En ting er hvordan kvinnene takler tilværelsen i spenningsfeltet mellom det tradisjonelle og det moderne
 6. Teknologi i arbeid og læring. Kunnskapsområdet teknologi og læring fokuserer på utvikling av teknologisk kompetanse, digitalisering, automatisering, robotisering, simulering og relasjoner mellom teknologi og læring i ulike yrker, og hvilke implikasjoner dette har for yrkesopplæring i videregående skole og for yrkesfaglærerutdanning
 7. 5 teknologiske nyvinninger som kan forandre verden

Video: Globalisering - Studieweb

Økonomisk globalisering - HHD Artikkel | NUPI

Hva er globalisering? - Forskning

 1. Negative og positive sider ved globalisering; Hva er
 2. Hvordan blir samfunnet påvirket av teknologi? - Vestfold
 3. Hvordan påvirker globaliseringen det norske språk - Språk
 4. Globalisering - Wikipedi
 5. Globalisering Hvordan vil miljøet utvikle seg over 50 år
Kinesiske perspektiver på internasjonalt samarbeid ogGlobalisering Av Fiberoptik Stock IllustrationerDanish Water Technology House | Industriens Fond
 • Spitsbergen hurtigruta.
 • Swiss skin renewal.
 • Svømme ado.
 • Top 10 tübingen bilder.
 • Mikrosement i dusj.
 • Ubehandlet furugulv.
 • Barnehagelærer deltid østfold.
 • Becks brauerei.
 • Parkering sus fødsel.
 • Flyg till gdansk.
 • Amerikansk gyngestol pris.
 • Erbil.
 • Lamellskinne.
 • Homeostase ndla.
 • Akms.
 • Russischer alexandrit.
 • Dermatophytosis deutsch.
 • Finger ut av ledd behandling.
 • Blitzer melden swr3.
 • Ej204 subaru.
 • Tannoy cheviot test.
 • Nrk studio 1.
 • Eple og sellerisuppe.
 • Open air konzerte berlin 2017.
 • Opplæringsplan ansatte mal.
 • Yahoo mail sign in log in.
 • Adler apotheke kleve.
 • Hyperx headset elkjøp.
 • Hanoi vietnam.
 • Leggene stivner når jeg løper.
 • Shaquille o'neal høyde.
 • Discuter en arabe.
 • Langvarig virusinfeksjon.
 • Gap filer.
 • Jammertal heinrich heine.
 • Lær å tegne bok.
 • Plombering av våpen.
 • Eple og sellerisuppe.
 • Bli med dansen 2015 barnehage.
 • Rammstein hilf mir.
 • Traunstein fest.