Home

Helse og omsorgsdepartementet høringer

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester Helsedirektoratets anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om forsterkede tiltak (oppdrag 208) 3. nov. Helsedirektoratet svar på oppdrag om unntak fra innreisekarantene ved bruk av fritidseiendommer i Norden (oppdrag 209) 3. nov. FHIs svar på oppdrag 208: 30. okt. Helsedirektoratets oppfølgingssvar på oppdrag 201: 29. okt Helse- og omsorgskomiteens medlemmer. Komiteens høringer. Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20. Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via samlet oversikt over komiteens høringer Høringer Her finner du pågående og avsluttede høringer fra Helse Nord RHF. Publisert Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til en ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger. 29.06.2016 Høringer og innspill Innspill til NOU om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Blankholmutvalget skal levere en NOU (norsk offentlig utredning) om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjeneste til Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet - regjeringen

 1. istrasjonsavdelingen Budsjett- og økonomiavdelingen E-helseavdelingen Eieravdelingen Folkehelseavdelingen Helserettsavdelingen Omsorgstjenesteavdelingen Primærhelsetjenes..
 2. Helse- og omsorgsdepartementet har hovedansvar for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Alle våre medarbeidere forventes å ta ansvar for at deres oppgaver bidrar til vårt felles overordnede mål. Det legges vekt på godt sa..
 3. Samtykke fra foreldre ved vaksinasjon av barn - Helse- og omsorgsdepartementet (2015) PDF. Fortolkninger: Varslings- og lokaliseringsteknologi (§ 4-6a) Når skal det fattes vedtak om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven (2015) PDF. Høringer. Personvernerklæring. Facebook
 4. Her finner du en oversikt over komiteenes planlagte og avholdte åpne høringer. Les om skriftlige innspill til komiteene
 5. Helse- og omsorgstjenestene skal bidra i kommunens folkehelsearbeid, herunder til oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5. Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det
 6. Helse- og omsorgsdepartementet, mai 2020: Høringssvar om Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2. Arbeid- og sosialdepartementet, april 2020: Høringuttalelse om Midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetskrav mv. etter sosialtjenesteloven som følge av covid-19-pandemie

Notatet skal være på 1-2 sider, og frist for innsending er mandag 28. september kl. 23.59. Det er også anledning til å sende skriftlige innspill selv om man ikke skal delta på høringen. Dette kan sendes til helse-omsorg@stortinget.no. Merk at både skriftlige innspill og notater innsendt i forkant av høringen, som hovedregel er offentlige etter offentleglova og vil kunne bli publisert Evaluering av ordningen med testsentre på flyplasser, havner og grensepasseringer langs vei Helsedirektoratet har evaluert ordningen med koronatestsentre på flyplasser, havner og grensepasseringer langs vei og i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet besluttet hvordan ordningen bør innrettes videre for å være et effektivt tiltak mot importsmitte

Faglig grunnlag til Helse- og omsorgsdepartementet (covid

Video: Helse- og omsorgskomiteen - stortinget

Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2020 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde. De samlede utgiftene utgjør vel 221 mrd. kroner, og de samlede inntekter 1,7 mrd. kroner. Største utgiftskapittel er til drift av sykehusene/spesialisthelsetjenesten, der det er bevilget om lag 167,6 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet med stemmene fra. Stortinget har vedtatt endringer i bioteknologiloven som bl. a. innebærer at eggdonasjon og assistert befruktning til enslige blir tillatt. Ved assistert befruktning må 50 prosent av genmaterialet stamme fra paret selv, og ved assistert befruktning til enslige må egget være hentet ut fra den enslige kvinnen. Aldersgrensen for fosterdiagnostikk senkes fra 38 til 35 år. Ved søknad om. Høringer Gå til side: Høringer Du er her: Miljødirektoratet - Forside / Høringer / Regelverk / Høring av forslag til forskrift om fremmede organismer (2014/7968) / Helse- og omsorgsdepartementet

Høringer - Helse Nord RHF

Referanse: Kap 0761, post 68 Prop 1 S 2019/2020 Helse- og omsorgsdepartementet. Mål for ordningen. Utvikle og spre gode modeller for hospitering av ansatte mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Målet for brukere og pasienter er god og sammenhengende behandling og oppfølging, og å hindre uønskede. Årlig melding er en omfattende rapport om foretaksgruppens virksomhet i 2018 og hvordan eiers oppdrag er fulgt opp. - Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2018 er fulgt opp. Styret er tilfreds med dette, men påpeker samtidig at kvalitet og resultater innen enkelte områder ikke er gode nok og at det må arbeides aktivt for en bedring, sier styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør. Helse- og omsorgsdepartementet sendte 29. mai forslag til ny lov og forskrift om medisinsk utstyr på høring. Forslaget gjennomfører de nye EU-forordningene om medisinsk utstyr i norsk rett. Høringsfrist er 23. august, og høringsmøte arrangeres 14. august

Høringer - Helse Nord RH

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker å takke alle som har tatt seg tid til å sende inn innspill. Helse- og omsorgsdepartementet leder og koordinerer arbeidet med pårørendestrategien i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet (forkortet HOD) er et norsk departement som har ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, alkohol- og narkotikapolitikk, helsetjenester og helselovgivning i Norge.Departementet har som mål å sørge for at befolkningen får gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av bosted og økonomi, og bidra til å fremme god folkehelse Høringsvar til Utdannings-og forskningskomiteen den 13. januar 2020 (muntlig innlegg i komiteen den 28. februar) - Melding. St. 6 (2019-2020): Tett på tidlig innsats og inkluderende felleskap i barnehage, skole og SFO. Les hele vårt skriftlige høringssvaret her Høringer 2019 Høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet, 2. september 2019

Høringer og innspill - Medtek Norg

Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften: 15.01.2020: Høringsuttalelse til forslag til lov om e-helse (e-helseloven) og endringer i forskrift om IKT-standardisering (PDF) Forslag om å gjøre HTTPS som obligatorisk standard for offentlig forvaltning: 14.08.202 Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om en ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven. Pliktbestemmelsen pålegger kommunen å tilby nødvendig pårørendestøtte til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, og skal utfylle pasient- og brukerrettighetsloven Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom. I juni 2018 satt regjeringen ned et offentlig utvalg med mandat å utrede autismefeltet og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom

2016. 23. november til Helse- og omsorgsdepartementet: Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering 1. oktober til Helse- og omsorgsdepartementet: Oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. 17. juni til Helsedirektoratet: Forslag til Nasjonalt veileder for helsepersonellets. Her finner du pågående høringer og høringssvar fra Unge funksjonshemmede. Høringssvar fra 20. september 2016 til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen Kommuners kjøp av helse - og omsorgstjenester fra andre offentlige eller private tjenesteytere. Vedrørende lov om offentlige anskaffelsers konsekvenser for kommuners kjøp av helse- og omsorgstjenester for enkeltbrukere. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Statens helsetilsyn 7.1.2014; LA Helse- og omsorgsdepartementet - kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Innholdet er levert av Helsedirektoratet. Sist oppdatert torsdag 12. september 2019. Skriv ut. Chat om koronaviruset. Fant du det du lette etter Helse- og omsorgsdepartementet forbereder nå evalueringen. Evalueringen vil legge til grunn de rammene Stortinget har satt for systemet for nye metoder. For å sikre at evalueringen blir uavhengig, vil departementet lyse ut oppdraget som en åpen konkurranse i løpet av våren 2020

Ekstranett > Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF Høringer Helse og omsorgsdepartementet: Ny: Ruben Angell: 20/1315. 23.09.2020: Høringsbrev ASD om å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrense Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Holte Consulting, A-2 Norge og Menon Economics har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av Sentralt styringsdokument for Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal Alle høringer. Høring - NOU 2019:26 Rusreform - fra straff til hjelp. 09. januar 2020. Rusreformutvalget ble oppnevnt 23. mars 2018 og leverte sin rapport til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i desember 2017. 8.mai til Stortingets helse- og omsorgskomité: Representantforslag 92 S om rekruttering til fastlegeordningen 1.april til Helsedirektoratet: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876): 2016. 23. november til Helse- og omsorgsdepartementet: Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialist i allmennmedisin eller under spesialiserin Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Besøksadresse: Teatergata 9 Oslo Telefonnummer: 22 24 90 90 E-post: postmottak@hod.dep.n

Helse- og omsorgsdepartementet har nedsatt et teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger og gitt Direktoratet for e-helse i oppgave å lede utvalget og ivareta sekretariatsfunksjonen. Besøk: Verkstedveien 1, 0277 Osl Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag til endringer i folke­trygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m. Departementet mener endringene skal bidra til å effektivisere forvaltningen og å skape en enklere hverdag for innbyggerne Høringer: 2020. Høringer: 2019. Høringer: 2018. Høringer: 2017. Høringer: 2016. Høringer: 2015. Kontakt oss. Sentralbord: Telefon: 352 96 060 Et av de viktige satsingene for Mental Helse er å ha et godt og aktivt miljø for kurs og opplæring i alle deler av organisasjonen. Mental Helse tilbyr kurs for medlemmer,. - Sammen med FHI, NHN, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet, og i godt samarbeid med IKT- og helsenæringen, har vi utredet og fått på plass løsninger raskt. Den nye prøvesvar-løsningen er et viktig bidrag til å lette situasjonen ytterligere, sier Vestli

Avdelinger i Helse- og omsorgsdepartementet - regjeringen

Helse Sør-Øst RHF eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og sørger for spesialisthelsetjenester til 3 millioner mennesker i Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark, Viken og Agder . Helse Sør-Øst RHF eier 11 helseforetak og har et tett samarbeid med private sykehus og institusjoner Refusjonsrapport på ny migrenemedisin sendt til Helse- og omsorgsdepartementet Aimovig (erenumab) ble godkjent i Norge 7. august 2018 til forebygging av migrene hos voksne pasienter som har minst fire migrenedager i måneden. Refusjonsrapporten er ferdig, men offentlig finansiering av legemidlet er fremdeles til vurdering Helse- og omsorgsdepartementet Over 200 millioner meldinger årlig Nytt fra departementet 5 Legekontor Apotek Sykehus NAV Pleie- og omsorg. Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Alle har ansvar for egne løsninger Nytt fra departementet 6. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet takker for alle innspill. Vi er nå i prosess med å vurdere videre oppfølging av forslagene og innspillene. Departementet vil legge opp til grundige prosesser i nær dialog med de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet for å vurdere eventuelle endringer i styringssystemet for nasjonale kompetansetjenester og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til forskrifter knyttet til tre tilskuddsordninger under Helse- og omsorgsdepartementet . Departementet ber om merknader til forslagene innen 22 . oktober 2018. Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer

Nytt styre i Helse Sør-Øst RHF - Helse Sør-Øst RHF

Samarbeid mellom, kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, kommunens sosialtjeneste og kriminialomsorgen overfor innsatte og domfelte rusmiddelavhengige. Utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og politidepartementet. I-6/2006 Presisering av regelverk for egenandelsbetaling av sosiale tjenester. I-5/200 25.05.2016 Høring Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits Høringsfrist: 16.09.201 Spesielt Helse- og omsorgsdepartementet mv. og Folkehelse mv. har hatt kraftig økning. Førstnevnte fikk 1,6 milliarder i 2020, men i årets statsbudsjett er det foreslått at de skal bli tildelt 3 milliarder, noe som viser til en økning på nesten 87 prosent. Folkehelse mv. har ifra budsjettet i fjor hatt en økning på hele 454 prosent Refusjonsrapport på kolesterolmedisin sendt til Helse- og omsorgsdepartementet Repatha (evolokumab) ble godkjent i Norge 17. juli 2015 til behandling av høyt kolesterol hos voksne pasienter som ikke kan bruke eller ikke har tilstrekkelig effekt av andre lipidsenkende legemidler Og det vil vi kunne nå om et års tid, eller drøyt det, sier departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB

Jobbe i Helse- og omsorgsdepartementet - regjeringen

Ledere i Helse Sør-Øst RHF må ha vilje og evne til å få med seg sine medarbeidere, og bruke de ressurser og muligheter som finnes for å skape en stadig bedre helsetjeneste. Foretaksgruppen i Helse Sør-Øst RHF jobber målrettet med å sikre at ledere har tilstrekkelig støtte og forutsetninger for å fylle sin rolle Helse- og omsorgsdepartementet Vår saksbehandler: Vår ref.: Merete Lyngstad 839814 (2016_00424) Vår dato for at for at sykepleiere som arbeider i den kommunale helse- og omsorgstjenesten får tilgang til Reseptformidleren NSF har i tidligere høringer og innspill til departementet påpekt at manglende tilgang til reseptinformasjon. Bakgrunn for veiledningen. Helse- og omsorgsdepartementet endret retningslinjene for reklame med virkning fra 16. november 2014. Departementet opphevet samtidig en unntaksbestemmelse i legemiddelforskriften om at Statens Legemiddelverk kan gi unntak fra reklameregelverket Til Helse- og omsorgsdepartementet Vi viser til møtet 2. mars 2020 med statssekretær Anne Grethe Erlandsen og seniorrådgiver Sjur Øverbø Andersen. Vedlagt våre innspill i dette møtet. I møtet tok vi blant annet opp problemstillinger rundt fritt behandlingsvalg og søknad til Hurdalsjøen Recoverysenter

Helse og omsorgsdepartementet - FORSVARETS SENIORFORBUND . READ. Helse- og omsorgsdepartementetPostboks 8011 Dep0032 OSLOHØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL NY Vi har også klare forventninger om å bliinvitert til høringer, eventuelt drøftningsmøter,. Helse - og omsorgsdepartementet sender på høring forslag tilforskrifter knyttet til tre tilskuddsordninger under Helse- og omsorgsdepartementet . Departementet ber om merknader til forslagene innen 22. oktober 2018. Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer: https: //edit. Helse- og omsorgsdepartementet. HODs designprofil skal brukes på alle kommunikasjonsflater. Kommunikasjonsenheten har ansvar for utforming og bruk av departementets visuelle profil. Ansvaret omfatter alle trykksaker, nettpubliseringer og andre kanalvalg Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge. (...) (regjeringen.no)Underliggende etater (regjeringen.no). Helseministeren utfordres på pillemisbruk (nrk.no 8.11.2013) - Mange psykisk syke blir ekstremt overmedisinert. Helse- og omsorgsdepartementet Fylkesmannen er et forvaltnings- og kompetanseorgan og skal bidra til å gjennomføre og iverksette nasjonal politikk i helse- og omsorgssektoren regionalt og iverksettelse av sektorpolitikken gjennom kommunene. Fylkesmannen skal drive rådgivning mot sentral

Vis Tone Kurås' profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Tone har 5 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Tones forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Forslaget kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet. For å øke pasientsikkerheten skal det lagres flere opplysninger om pasienters legemiddelbruk enn det som er praksis i dag. Personvernet må ivaretas ved selvkjørende biler 10.03.2017. Både. Krever bedre begrunnelse for Oslos forbud mot private samlinger med over 10 personer Høie krevde umiddelbar stans - flere hundre eldre likevel kjørt ut av sykehus i ambulanse på natta. Helse- og omsorgsdepartementet v/ seniorrådgiver Nils Olav Refsdal Innspill til handlingsprogram for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien - behov for studier innen kirurgisk kreftbehandling Vi takker for muligheten til å komme med innspill til handlingsprogram for oppfølging a Helse- og omsorgsdepartementet • Ole Alexander Opdalshei, Norwegian Cancer Society (Chair) • Marika Hellqvist Greberg, Clinical Studies Sweden • Mia Bengtström, Pharma Industry Finland • Pierre Lafolie, Karolinska Institutet and NTA 1.0 • Additional members are being invited and will be appointe

Bakgrunnsmateriale fra NITO til Helse- og omsorgsdepartementet, 30. september 2020 Utfordringer knyttet til covid-19-testing og løsningsforslag fra NITO NITO ønsker i likhet med helsemyndighetene at Norge skal ligge i front og teste bredt, slik at vi kan ha kontroll over utbredelsen av koronavirus. Men vi må peke på noen utfordringer. Helse- og Omsorgsdepartementet. Teatergata 9, 0180 Oslo Vis kart. Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no; 22 24 90 90; Telefon : 22 24 90 90 Mobiltelefon : 908 72 558 Mobiltelefon : 913 37 539. Direktoratet for strålevern og atomtryggleik, DSA, er fag- og forvaltningsmyndigheit på området strålevern, atomtryggleik og ikkje-spreiing, radioaktiv forureining og radioaktivt avfall. Vi utfører oppgåver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet Helse- og Omsorgsdepartementet fra Oslo Sentrum, 100834503S1 - Helse- og Omsorgsdepartementet

Høringer En av Mental Helses Fylkes- (og lokal)lag kan søke Velferdsmidler gjennom Mental Helse sentralt. Søknads- og rapporteringsfrist er 15. mars hvert år. Interne tilskudd. For 2020 / 2021 finnes det en rekke støtteordninger for lagene som er samlet på denne siden. Rapportering Høringer: 2020 Høringsnotat MH - Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019-26; Høringsnotat MH Et av de viktige satsingene for Mental Helse er å ha et godt og aktivt miljø for kurs og opplæring i alle deler av organisasjonen. Mental Helse tilbyr kurs for medlemmer,. Disse tiltakene er nedfelt i et eget rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet til kommunene. Dersom smittesituasjonen er svært alvorlig, kan det blant annet være aktuelt med full stenging av.

Tilnærmingen som Akson bygger på er langt på vei avskiltet av både forskningsmiljøene og næringslivsaktørene. Dette er en risiko som påpekes og bekreftes i begge de eksterne kvalitetssikringsrapportene som er utført. Nasjonalt senter for e-helseforskning ber med dette Helse- og omsorgsdepartementet ta våre innspill til etterretning Helse- og omsorgsdepartementet Bli varslet. 18.06.2020. Helseministerens fremste byråkrat reagerte etter at FHI-lege deltok i NRK-debatt. Overlege Preben Aavitslands tv-opptreden fikk departementsråd Bjørn-Inge Larsen til å ta opp hvem som representerer Folkehelseinstituttet offentlig med sjef Camilla Stoltenberg Undersøkelsen skal blant annet se på hvilke strategiske beslutninger som er tatt underveis i arbeidet, hvordan Direktoratet for e-helse bidrar for å nå målet og hvordan Helse- og omsorgsdepartementet ivaretar sitt ansvar. Akson, som innen 2030 skal digitalisere helsejournaler, har skapt mye bråk den siste tiden Helse -og Omsorgsdepartementet har ikke kontroll på responstidene. Generalsekretær i LHL Hjerneslag Tommy Skar og leder i Ambulanseforbundet Ola Yttre. Foto: Tommy Ska

Helse- og omsorgsdepartementet Resultatområde 76 Samhandling, kvalitet og helseberdskap 76.1 Samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten 76.2 Kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten 76.3 Felles digitalt nødnett 76.4 Helseberedskap og smittevern 76.5 Personell og kompetanse Kompetanseløftet 2015 Turnustjenesten og. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. Fullmaktene i helseberedskapsloven § 3-1, § 4-1, § 5-1 og § 5-2 gis forlenget anvendelse fra 14. oktober 2020 til og med 14. november 2020 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret har observatørstatus i gruppen. Gå til regional strategigruppes nettsider. Samarbeidsorganer for Helse Sør-Øst RHF og UiO. Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og UiO. Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforsknin

Pasient- og brukerrettighetsloven - Helsedirektorate

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. mars 2010 med hjemmel i omorganiseringsvedtak 21. desember 2001 nr. 1485 pkt. 10. Endringer: Endret ved vedtak 27 juni 2011 nr. 727, 19 april 2012 nr. 331, 24 aug 2012 nr. 1109, 17 jan 2013 nr. 61, 1 juli 2013 nr. 820, 29 mai 2015 nr. 577, 18 des 2015 nr. 1741, 21 des 2015 nr. 1814, 26 jan 2016 nr. 66, 13 des 2016 nr. 1596, 19 des 2016 nr. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er et av de norske departementene. Det har det overordnede ansvaret for å gi befolkningen likeverdige helse- og omsorgstjenester. I tillegg har departementet ansvar for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge

helse- og omsorgsdepartementet. helsedirektoratet. nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. norsk pasientskadeerstatning. statens helsetilsyn. statens legemiddelverk. statens undersØkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. veterinÆrmedisinsk legemiddelinformasjonssenter Anja Smeland, Inger Lucia Søjbjerg og Kirsti Egge Haugstad utenfor Helse og omsorgsdepartemenetet Dialogmøte med HOD ang stor mangel på barnesykepleiere juni 2016 Barnesykepleierforbundet bekymring rundt mangelen på Barnesykepleier til syke nyfødte, barn og ungdom Høring om forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester,07.09.2020 Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å legge til et nytt punkt i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd

Spesialrådgiver at Helse- og omsorgsdepartementet Oslo-området, Norge 1 forbindelse. Bli med for å knytte kontakt. Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporter denne profilen; Erfaring. Spesialrådgiver Helse- og omsorgsdepartementet. Se hele profilen til Øyvind. Se hvilke felles kjente dere har I brev av 18. oktober 2010 legger Helse- og omsorgsdepartementet frem forslag til en felles kommunal helse- og omsorgslov som vil erstatte kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, og gi endringer i andre lover, bl.a. i pasientrettighetsloven, helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET: DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT: Oslo: Slik søker du læreplass. Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring en norsk offentlig utredning om forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene, NOU 2015:11 Med åpne kort. Les høringsbrevet he

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Att: Bodil Blaker / Eli Strande Deres ref: Vår ref:/ 18/11974 Dato: 28.11.2019 MIDTVEISEVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR BEDRE KOSTHOLD Henviser til oppdrag i Statsbudsjettet 2019 kap. 745 -tildelingsbrev (nr1) pos Helse- og omsorgsdepartementet | 12,448 followers on LinkedIn | Governmen

Høringer - stortinget

20.06.2003 nr. 740 Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer. 01.01.1995 nr. 100 Helse- og omsorgsdepartementet §2-3 Tuberkuloseforskriften. 13.02.2009 nr. 205 Helse- og omsorgsdepartementet IHR-forskrifte LFH med politiske innspill til Helse- og omsorgsdepartementet. LFH anmoder om at Helse- og omsorgsdepartementet i sine oppdragsdokumenter for 2015 eller i foretaksmøter pålegger de regionale helseforetakene å: Prioritere innovasjon og næringsutvikling også innenfor det medisinsktekniske området, og bidrar til utvikling av en helseindustri. Helse- og omsorgsdepartementet Utdanning, kompetansekrav og kompetanseutvikling (1) •Innføre kompetansekrav i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, bl.a. krav til psykologkompetanse •Gjennomgå flere av sektorforskriftene og vurdere om det i forskriftene skal fastsettes konkrete minimumskrav til kompetans Stillingstittel: Engasjement som rådgivar/seniorrådgivar i omsorgstjenesteavdelinga (194726), Arbeidsgiver: Helse- og omsorgsdepartementet, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått u Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger (ca. 110 milliarder kroner i 2007) og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak

Høringssvar :: Samskipnadsrådet

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m

Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet - I-2020-4 Myndighet Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet Dato 2020-03-29 Doknr/publisert I-2020-4 Sammendrag Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19.Tiltak etter smittevernloven § 4-1 bokstav d Departementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester

Forskning - Helse Sør-Øst RHFBekymring angående tilgang på nye myelomatosemedisinerOppmerksomhet mot barn og unge i folkehelsearbeidetHøring om lovfesting av metodevurdering av medisinskBedre pasientsikkerhet med nytt system for metodevurdering

Helse- og omsorgsdepartementet kan, innenfor rammene av smittevernloven § 7-12, ved fare for etablert midlertidig eller permanent avbrudd i forsyningen av legemidler eller utstyr som følge av utbrudd av eller fare for utbrudd av koronavirus og for å sikre forsyningen Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet - I-2015-9 Myndighet Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet Dato 2015-12-18 Doknr/publisert I-2015-9 Sammendrag Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Saksgang I-9/2015 (15/4398). Forfatter Rundskrivet finnes i pdf-format (Adobe acrobat) Stillingstittel: Rådgiver/seniorrådgiver (146495), Arbeidsgiver: Helse- og omsorgsdepartementet, Søknadsfrist: Avslutte Helse- og omsorgsdepartementet (Norge), Oslo, Norway. 39,276 likes · 2,444 talking about this · 709 were here. Velkommen til Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook. Vi jobber for at befolkningen.. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet • Startskudd 11. mai, Helsekonferansen • 5 dialogmøter våren og høsten 2017 • Trekker inn fagmiljøene og organisasjonene • Legge frem stortingsmelding våren 2018 • Gjennomføringskonferanser over hele landet -der kommunene settes i gang (2018-2019) • Iverksettelse 201

 • Grønlandsåre emne.
 • Dna bts eng lyric.
 • Excel hvis celle inneholder tall.
 • Stisykling norge.
 • Hc aschersleben.
 • Barnas beste butikk larvik.
 • Butikker strandgaten bergen.
 • Hvor lenge fullammer man.
 • Wetter aue morgen.
 • Vrouwen 50 .
 • Stellenangebote landkreis saale holzland kreis.
 • App for å lage film av bilder.
 • Macbook pro 13 inch.
 • Bioingeniør jobbmuligheter.
 • Tropenhaus hannover.
 • Gesicht wird immer schmaler.
 • Prignitz express wittenberge.
 • Leader of supreme court.
 • Tidligere eksamensoppgaver hib.
 • Gambino family 2017.
 • Resultere i kryssord.
 • Size instagram post.
 • Endre navn lokal konto windows 10.
 • Vi kan være venner superbarna.
 • Zürichsee rundfahrt.
 • Brune flekker på blomkål.
 • Blogg oppsett.
 • S21 pinneberg.
 • Minecraft enderman.
 • Fahren tysk bøyning.
 • Studiestart høst 2018 hvl.
 • Melkeveien planeter.
 • Verdens beste svigermor.
 • Jameda dr kreuzer köln.
 • Scandic europa.
 • Dekk svinesund.
 • Triplets music.
 • Gavekort på kinobilletter tromsø.
 • Backgammon ark.
 • Bronn of the blackwater actor.
 • Hvordan slette 123hjemmeside.