Home

Den internasjonale domstolen i haag saker

Haagdomstolen - Store norske leksiko

Virksomhet. Den internasjonale domstolen har sitt grunnlag i FN-paktens artikkel 7. Domstolen er pålagt å sørge for at internasjonale lover blir etterfulgt. Bare stater kan være parter i saker som blir tatt opp av domstolen, noe som betyr at mellomstatlige organisasjoner, ikke-statlige organisasjoner, selskaper og individer er avskåret fra å få sine saker prøvd for domstolen Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) er en internasjonal domstol som dømmer i saker der stater blir innklaget for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Domstolen, som har sitt sete i Strasbourg, ble opprettet i 1959, seks år etter at konvensjonen trådte i kraft. Både EMD og EMK er en del av Europarådet Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) behandler bare saker mellom stater. Enkeltindivider kan ikke få opprettet sak i denne domstolen. Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) behandler bare saker mot enkeltindivider som har begått krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord I Haag ligger også Den internasjonale domstolen (ICJ), som er FNs domstol for avgjørelse i tvister mellom stater. Kontroverser [ rediger ] Flere nasjoner, blant annet USA, Kina og Israel har kritisert domstolen, deltar ikke i den og nekter den jurisdiksjon over sine borgere. Årsaken er at disse statene frykter at domstolen skal tiltale militære fra deres eget land for krigsforbrytelser

Den internasjonale domstolen (ICJ) er FNs viktigste dømmende organ. Bare stater, ikke personer, kan bringe en sak inn for domstolen. Aksepterer en stat å medvirke, er den pliktig til å etterleve domstolens beslutning. I tillegg kan andre FN-organer her be om rådgivende forslag. Domstolen har sete i Haag i Nederland, og er samlet permanent. Den [ Dette er den første av tre saker som til nå er avgjort i EMD. Dom falt 7. september 2017. Norge ble frikjent, da domstolen mente at norske myndigheter hadde «relevante og tilstrekkelige. Den internasjonale domstol (The International Court of Justice/Court international de justice) er den som oftest omtales som Haag-domstolen i internasjonale tvistesaker.Domstolen ble opprettet i 1946 og er FNs fremste juridiske organ. 15 dommere, valgt av FNs hovedforsamling og sikkerhetsråd for ni år om gangen. En tredjedel velges hvert 3. år

internasjonale domstoler - Store norske leksiko

 1. al Court, fransk: Cour pénale internationale) er en permanent, internasjonal domstol opprettet for å straffeforfølge enkeltindivider for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.Den har som mandat å besørge at mennesker som er anklaget for folkemord, krigsforbrytelser eller forbrytelser mot.
 2. For andre internasjonale domstolar i Haag, sjå Haag-domstolen. Den internasjonale domstolen, på engelsk International Court of Justice, ICJ, er SN sin domstol. Domstolen vart skipa i 1945 og starta verksemda si i 1946. Den har sete i Haag i Nederland.Domstolen vart skipa som ein direkte etterfølgjar til Den faste domstolen for mellomfolkeleg rettspleie som var i verksemd frå 1921 til 1940
 3. 23.02.2014 Det pågår alltid saker ved den internasjonale straffedomstolen, vi hører bare så alt for sjelden om dem i media. Her er noen saker som pågår akkurat nå. Dette er alvorlige saker med mange døde eller skadede mennesker. Kongo Etterforskningen i Kongo startet sommeren 2004 etter at den kongolesiske regjeringen kort tid før hadde henvist [
 4. Det mener den norske juristen Morten Bergsmo som arbeider for den nye domstolen i Haag. Den 1. juli 2002 ble en historisk dag, da trådte Roma-vedtektene i kraft og verden fikk en permanent internasjonal straffedomstol (ICC) som skal bidra til at ingen slipper straff for alvorlige krenkelser av internasjonal strafferett
 5. Den internasjonale Haag-domstolen slo i dag fast at massakren i Srebrenica i 1995, var et folkemord. Men domstolen har ikke funnet det bevist at Serbia sto bak
 6. Domstolen kan på de betingelser som fastsettes i dens reglement, anmode offentlige internasjonale organisasjoner om opplysninger angående saker som er innbrakt for Domstolen, og den skal motta slike opplysninger som disse organisasjoner etter eget tiltak måtte sende den
 7. I stedet trapper president Donald Trump opp angrepene på Haag-domstolen, den eneste internasjonale rettsinstans av sitt slag. Trump snakker mye om lov og rett i USA, men undergraver forsøk på.

ICC i Haag. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ble etablert i 2002 og er verdens første permanente, internasjonale domstol som rettsforfølger enkeltpersoner som anklages for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Domstolen har sete i Haag i Nederland og ledes av gambiske Fatou Bensouda Ditt innspill sendes redaksjonen for den generelle informasjonen på domstol.no. Vi ber om at du ikke oppgir sensitive personopplysninger.Har du derimot spørsmål om en konkret sak eller ønsker veiledning, må du henvende deg direkte til den aktuelle domstolen.. E-post Du må oppgi en gyldig e-postadresse, slik at vi kan kontakte deg. Kommentar/beskrivelse Kommentar/beskrivelse. Du må oppgi. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er unik fordi den gir gratis og direkte klagegang for mange millioner enkeltindivider ved påstander om at europeisk stater bryter konvenksjonen (EMK). Den internasjonale domstolen i Haag. Den internasjonale domstolen i Haag i Nedeland ble etablert i 1946 og er et FN-organ

Domstolen i Haag ble opprettet i 2012 for å håndtere saker om krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord i områder der gjerningsmennene ellers kunne unnslippe å bli stilt til ansvar Klassekampen har den siste tiden kjørt en aggressiv kampanje mot Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC), ikke minst i form av to lederartikler (17. og 30. juni) ved redaktør Bjørgulv. Den internasjonale straffedomstolen er en uavhengig domstol som etterforsker krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Etter at ICC i mars kunngjorde at de ville se på om.

Hva slags saker har Den internasjonale domstolen i Haag behandlet med Norge som part? Domstolen har siden 1946 løst tre saker hvor Norge har vært innblandet, blant annet konfliktene mellom Norge og Storbritannia i 1951 om fiskerigrensen, og tvisten mellom Norge og Danmark i 1993 om fiskerisonen mellom Jan Mayen og Grønland Den internasjonale domstolen (engelsk International Court of Justice, ICJ) er FNs domstol og har sete i Haag i Nederland. Bare stater kan være parter i saker som blir tatt opp av domstolen. Dersom en stat ikke ønsker å være part, kan den ikke tvinges til det. Men godtar en stat å være med, er den i utgangspunktet forpliktet til å.

Haag verdens rettshovedstad - Norway in the Netherland

USA truer Den internasjonale straffedomstolen med sanksjoner hvis den går videre med å straffeforfølge amerikanere. Domstolen vurderer å tiltale tjenestemenn for mishandling av fanger i. Siste saker om: Den internasjonale domstolen i Haag. Japan må stanse hvalfangst Nå skal han arresteres. Tips oss 02060 02060@nettavisen.n Den internasjonale domstolen (ICJ) er FNs viktigste dømmende organ. Bare stater, ikke personer, kan bringe en sak inn for domstolen. Aksepterer en stat å medvirke, er den pliktig til å etterleve domstolens beslutning. I tillegg kan andre FN-organer her be om rådgivende forslag. Domstolen har sete i Haag i Nederland, og er samlet permanent Den internasjonale domstolen i Haag. Den internasjonale domstolen i Haag behandler tvister som er knyttet til folkeretten, det internasjonale regelverket mellom stater. Bare stater kan være part i saker som blir tatt opp av denne domstolen. Dersom en stat aksepterer å medvirke, er den i utgangspunktet forpliktet til å respektere domstolens.

Domstolen konkluderte med 10 mot 2 stemmer at Norges praksis fra 1935 ikke var i strid med folkeretten. Dommen fikk stor betydning for Norge, ettersom områder som Vestfjorden og Varangerfjorden kom helt innenfor den norske fiskerigrensen. I tillegg skapte dommen sterk internasjonal praksis som ble lagt til grunn i fremtidige saker Den internasjonale domstolen i Haag, sikkerhetsråds- og generalforsamlingsresolusjoner i FN og flere FN-organer har gjentatte ganger anvendt bestemmelsene fra Genèvekonvensjonene (1949) og Haagkonvensjonene (1907) om å respektere krigens folkerett i de okkuperte palestinske områdene Den internasjonale domstolen har avgjort et bredt spekter av saker, herunder saker som involverer internasjonale traktater, miljørett, og krigsforbrytelser. De fleste alle tilfeller involvere medlemmer av FN, men medlemslandene er ikke nødvendigvis bundet av rettsavgjørelser Den internasjonale domstolen (engelsk International Court of Justice, ICJ) er FNs domstol og har sete i Haag i Nederland. Bare stater kan være parter i saker som blir tatt opp av domstolen. Dersom en stat ikke ønsker å være part, kan den ikke tvinges til det. Men godtar en stat å være med, er den i utgangspunktet forpliktet til å. I dag avsies endelig den første dommen i Den internasjonale straffedomstolen, nesten ti år etter at domstolen ble opprettet. - En milepæl, sier ekspertene

FNs internasjonale domstol (International Court of Justice, fork. ICJ) etablert 26. juni 1945 (i funksjon fra 24. oktober 1945). FNs øverste juridiske domstol med hovedsete i Haag, Nederland. Alle medlemsland kan meldes inn for domstolen, men domstolens kompetanse i den enkelte sak avhenger alltid av aksept av domstolen fra partene. Søksmålet kan leveres av en FNs internasjonale domstol. Domstolen ligger i Haag og vil kunne starte sitt arbeid i løpet av våren 2003. Per 1. september 2002 hadde 76 stater sluttet seg til den internasjonale straffedomstolen. Hva slags saker kan straffe-forfølges av ICC Den norske regjering argumenterte for at FNs generalforsamlings vedtak om å bringe Israels mur på Vestbredden inn for Den internasjonale domstol i Haag var upassende og uegnet til å hjelpe de to og fordi det er svært sjelden at denne typen saker kommer opp for domstolen Var den norske skepsisen til Haag-domstolen. internasjonale havrettsdomstolen, Den (eng. International Tribunal for the Law of the Sea, fork. ITLOS) en internasjonal domstol med sete i Hamburg, som ble opprettet i 1982 på grunnlag av FNs havrettskonvensjon. Mens Den internasjonale domstolen i Haag utelukkende tar seg av saker der partene er stater og i så henseende utgjør en konkurrerende myndighet hva internasjonale.

Internasjonal rettspraksis (ICJ art. 38(1) lit d) ICJ - Den internasjonale domstolen i Haag/Dommer og rådgivende uttalelser 1. Gå til Juridisk nettviser (juridisk.net), søk på ICJ 2. Velg lenken Saker fra Haagdomstolen - ICJ 3. Fra menyen på venstre side, velg Judgments, Advisory opinions and Orders by chronological order «Fiskerigrensesaken» gjaldt en tvist mellom Norge og Storbritannia som ble brakt inn for Den internasjonale domstolen i Haag i 1951. Tvisten gjaldt uenighet rundt fastlegging av grunnlinjer og bredden på norsk sjøterritorium (Susann Funderud Skogvang: Fiskerigrensesaken mellom Norge og Storbritannia og sakens betydning for norsk rett 60 år senere

Inviterer til Srebrenica-markering - Fremtiden

Sensorveiledning JUR2000/JUROFFG høsten 2005 Teorioppgave dag 1, folkerett Gjør rede for de muligheter stater har til å få løst tvister seg imellom for Den internasjonale domstol i Haag i henhold til FN-charteret og Haag-domstolens statutter Vedtaket om opprettelse av Den internasjonale domstolen ble gjort allerede i 1945, samme år som organisasjonen FN selv ble opprettet. Opprettelsen av en internasjonal domstol var altså noe av det første den nye verdensomspennende organisasjonen gikk i gang med, med ødeleggelsene under annen verdenskrig som bakteppe Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag slår fast at Storbritannia må si fra seg kontrollen over Chagosøyene i Indiahavet så raskt som mulig. Under 1 min Publisert: 25.02.19 — 17.12 Oppdatert: 2 år side

Trussel mot Haag-domstol

Det var lenge diskutert om Latvia kom til å stevne Norge for Den internasjonale domstolen i Haag, etter at Høyesterett i storkammer godtok boten som ble utstedt til de latviske krabbefiskerne i fjor.. Slike diplomatiske krumspring har Norge foreløpig unngått Den avgjørelsen viser seg i ettertid å ha vært klok. Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) skal nå etterforske om det er begått krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Afghanistan, men leser man historikken bak avgjørelsen er det ikke vanskelig å forstå at domstolen kommer til å gå etter USA og dets allierte.Ikke Taliban Etter krigen i Jugoslavia ble det opprettet et tribunal i Europa. 161 rettssaker mot Balkan-krigens ledende personer ble holdt, og prislappen ble på rundt 20 milliarder svenske kroner, ifølge nyhetsbyrået TT. Å henvende seg til Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) kan også bli vanskelig, siden Syria og Irak ikke har sluttet seg til domstolen, mener Mahmoudi Internasjonale domstoler. Norge forholder seg til flere internasjonale domstoler: EU-domstolen. EFTA-domstolen. Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Haag-domstolens internasjonale domstol. Internasjonal domstol for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia. Internasjonal domstol for forbrytelser i Rwanda. Den internasjonale straffedomstol (ICC)

Den internasjonale domstolen i Haag har i en dom slått fast at deler av USAs sanksjoner mot Iran er ulovlige. Domstolen ga USA ordre om å oppheve sanksjoner som rammer flysikkerheten og den humanitære situasjonen i Iran Ifølge Roma-vedtektene, er Den internasjonale straffedomstolens jurisdiksjon begrenset til saker om «de mest alvorlige forbrytelser som angår det internasjonale samfunnet som helhet. Disse forbrytelsene vanligvis faller i tre kategorier, som er folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten Ber Haag-domstol undersøke spionanklager i Kongo Spionanklagene bør få Den internasjonale straffedomstolen Per i dag har vel Kongo tre eller fire saker som verserer Ber Haag-domstol undersøke spionanklager i Kongo. Spionanklagene mot Tjostolv Moland og Joshua French er et angrep på Norge og bør få Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag på banen, mener advokat Morten Furuholmen

Rettspraksis nevnes i statuttene for Den internasjonale domstol (ICJ) artikkel 38 (1) bokstav d. Avgjørelser fra ICJ. Den internasjonale domstolen (ICJ - International Court of Justice) i Haag dømmer i tvister mellom stater. ICJ er den eneste internasjonale domstolen som har kompetanse til å dømme i alle folkerettslige saker Dropper internasjonalt samarbeid. Domstolen i Haag ble opprettet i 2012 for å håndtere saker om krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord i områder der gjerningsmennene ellers kunne unnslippe å bli stilt til ansvar

ICC er en domstol som behandler forbrytelser mot menneskers rettigheter. Det gjelder for eksempel folkemord eller forbrytelser mot folk under krig. Domstolen ligger i Haag i Nederland. 123 land er med i ICC. Norge er blant dem. Men USA er ikke medlem. Landet mener at ICC ikke kan bestemme over dem Den internasjonale straffedomstolen (ICC), internasjonal domstol i Haag som skal dømme i saker som har med krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord å gjøre. EFTA, europeisk frihandelsforbund mellom Storbritannia, Sverige, Danmark, Norge, Østerrike, Sveits og Portugal fra 1960

Den internasjonale domstolen - Jusleksikon

Folkerett - regjeringen

Anbefalte saker. Del saken. Emneord center for constitutional rights den internasjonale domstolen i haag vatikanet den katolske kirke overgrep william lavanda tracissio bertone angelo sodano pave benedikt tro og kirke tro & kirke Annonse. Annonse. ANBEFALINGENE. religion. Raser mot koronaavgjørelse: - Et uttrykk for liten. I Norge har latvierne tapt helt opp til Høyesterett. Ifølge Rett24 har diskusjonen i ettertid pekt mot den Den internasjonale domstolen i Haag som et mulig juridisk neste steg. Privat voldgift i ICSID skal være mindre diplomatisk sensitivt. Det er den franske advokaten Pierre-Olivier Savoie som leder latviernes team av advokater og eksperter Den internasjonale straffedomstol i Haag. Jerusalem Center for Public Affairs argumenterer for at palestinerne ikke har noen rett til å reise sak mot Israel ved domstolen. og bare stater kan komme med saker til ICC. Den palestinske enheten oppfyller ikke kravene til en stat i Montevideo-konvensjonen Den internasjonale straffedomstolen i Haag, ICC, har innledet etterforskning tre steder, alle i Afrika. Men domstolen trenger å bli mer synlig, mener Human Rights Watch. Den såkalte Assembly of State Parties, ASP, møttes 28. november for å drøfte økonomi, administrasjon og strategi. Det er særlig p Palestinas inntreden i Den internasjonale straffedomstolen gjør at israelske krigsforbrytelser nå kan bli straffeforfulgt. I går ble Palestina offisielt tatt opp som medlem i Den internasjonale straffedomstolen. FN-organet har sete i Haag og har mandat til å dømme personer for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord

FN-systemet - regjeringen

 1. Israels president Shimon Peres møtte mandag dommerne i Den internasjonale menneskerettighetsdomstolen i Haag. Afrika. Skulle ikke fredssamtaler mellom Israel og PA føre fram, vil vi gå til Haag-domstolen, truer PA-president Mahmoud Abbas. Diplomati og forhandlinger
 2. Her kan du lese de siste artiklene Dagen har publisert om den internasjonale domstolen i haag
 3. Den internasjonale domstolen i Haag: Nedenfor finner du informasjon om Den internasjonale domstolen i Haag, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Den internasjonale domstolen i Haag på kartet eller snevre inn ditt søk om Den internasjonale domstolen i Haag ved å klikke på et av de populære søkene i.

Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag tar seg kun av saker mellom stater, ikke mellom individer. Uten en internasjonal straffedomstol som kan forfølge enkeltpersoner, vil personer skyldige i folkemord og grove forbrytelser mot menneskeheten forbli ustraffet Som advokat har han blant annet ført flere saker for den internasjonale domstolen i Haag, og han jobber som internasjonal rettsrådgiver for flere regjeringer. Talmon har i lengre tid observert at det knapt nok inngås folkerettslige avtaler lenger fordi regjeringene skyr klare forpliktelser 3. Domstolsbehandling av internasjonale miljøtvister Det har gått få miljøsaker for internasjonale domstoler. Med miljøsaker sikter jeg i denne sammenheng til situasjoner der en stat bringer en sak inn for en domstol for å ivareta miljøhensyn. Blant slike saker som har gått for Haag-domstolen er den enest

Den internasjonale domstolen - Wikipedi

 1. Den internasjonale domstolen i Haag. Publisert av: International Court of Justice . Hjemmesiden til ICJ. (Mer informasjon Den øverste rettsinstansen i alle saker under engelsk, walisisk og nord-irsk rett og den er også øverste appelldomstol for Skottland i sivile saker
 2. Han har også vært folkerettsekspert for Jugoslavia-domstolen og rettssjef i Den internasjonale straffedomstolens påtalemyndighet i Haag. Avslørte lovmangler Allerede i august 2005 ble det opprettet et nasjonalt statsadvokatembete for internasjonale saker i Norge, som blant annet skal kunne etterforske utlendinger bosatt i Norge mistenkt for internasjonale kjerneforbrytelser
 3. Hei Da er det altså klart at den internasjonale domstolen i Strassbourg behandler 9 barnvernsaker der Norge er beskyldt for brudd på den europeiske menneskerettighetserkleringen. Blant annet denne der en gut ble tvangsadoptert til fosterforeldrene til tross for at moren på det davernede tidspunkt..
 4. ere universiteter som aksepterer vilkårene som er angitt i postbeskrivelsen og oppfyller tilleggskravene som er angitt nedenfor

Den europeiske menneskerettsdomstolen - NIM Norges

Gamle knarker og skarpe dommere

Den har som mandat å besørge at mennesker som er anklaget for folkemord, krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten stilles til ansvar hvis myndighetene i landet hvor forbrytelsen er begått selv ikke makter eller ønsker å reise sak. Domstolen som har sete i Haag er med andre ord skreddersydd for mulla Krekar Haag (NTB-AFP): Den internasjonale domstolen i Haag har avvist Marshalløyenes sak mot Storbritannia, India og Pakistan om brudd på Ikkespredningsavtalen for atomvåpen Den internasjonale straffedomstolen ble etablert i 2002.Domstolen kan bare dømme i forbrytelser skjedd etter 1. juli 2002, datoen da stiftelsestraktaten (Romavedtektene) ble gjort gjeldende. Norge ratifiserte traktaten den 16. februar 2000, og var det syvende landet som ratifiserte traktaten.. 123 stater er medlemmer av domstolen. Israel, Russland, Sudan og USA har meddelt at de ikke vil bli. Haag (NTB-AFP-R): Den fryktede kongolesiske eksgeneralen og opprørslederen Bosco Ntaganda stilte tirsdag til sitt første rettsmøte i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag skal den anmodede stat, dersom den har en internasjonal forpliktelse til å utlevere personen til den anmodende stat, avgjøre om den skal overlevere personen til Domstolen eller utlevere personen til den anmodende stat. Ved avgjørelsen skal den anmodede stat vurdere alle relevante faktorer, herunder, men ikke begrenset til, de som er oppramset i nr. 6, men den skal spesielt ta i betraktning.

Norge og menneskerettighetene - F

Radovan Karadzic ble i går utlevert til den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag. Han ble arrestert for litt over en uke siden etter å ha vært på flukt de siste 13 årene USA er selv ikke medlem av domstolen.Dette er Den internasjonale straffedomstolen (ICC)Domstolen i Haag ble opprettet i 2012 for å håndtere saker om krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord i områder der gjerningsmennene ellers kunne unnslippe å bli stilt til ansvar

Den internasjonale straffedomstolen - Jusleksikon

- Det er en skandale at Oljefondet sitter på gjerdet

Den Internasjonale Domstolen - FNs regionale

Barnevern - Sjokkangrep mot norsk barnever

 1. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Du kan også klage inn saker til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Se www.pfu.no
 2. USA har gjeninnført en rekke sanksjoner mot Iran som følge av at amerikanerne har trukket seg fra den internasjonale atomavtalen. I sommer reagerte Iran med å klage USA inn for Den internasjonale domstolen i Haag ICJ er FNs øverste juridiske organ i saker mellom FNs medlemsland
 3. Denne uken truet USAs president Donald Trump med sanksjoner mot Den internasjonale straffedomstolen i Haag. Hvilke av disse internasjonale domstolene holder IKKE til i Haag? Spørsmål / Den europeiske menneskerettsdomstolen (ECJ) Den faste voldgiftsdomstolen (PCA) Den internasjonale domstolen (ICJ ) Alternative1. Hva er.
 4. istrerer områdene som en okkupasjonsmakt
 5. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) er et uunnværlig redskap for å stille krigsforbrytere til ansvar. Det er uhørt og uakseptabelt at USA vil straffe domstolens ansatte, ved å innføre.
 6. al Court - ICC Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land
 7. Den internasjonale domstol i Haag - Deichman.no. Nå stenger krigstribunalet for Jugoslavia dørene - Rett24. haag, domstol. hovedsteder - Eks-politisjef i Timbuktu i Mali tiltalt i Haag

FNs domstol - Aftenposte

 1. 1985 utnevnte FNs generalforsamling Jens Evensen til dommer ved Den internasjonale domstol i Haag for en periode på 9 år. Han fratrådte stillingen ved utgangen av 1994. Jens Evensen skrev flere bøker og en rekke fagartikler om folkerett og politikk. Han ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden 1993
 2. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og den internasjonale domstolen (ICJ) er to slike domstoler som må sammenlignes, som lett kan forveksles med hverandre. Begge domstoler er lokalisert i Haag, Nederland, og i de fleste tilfeller er de nesten like, men varierer i deres jurisdiksjon
 3. Hvorfor er USA så innmari i mot denne domstolen? Er det fordi at dette er en domstol som faktisk kan finne på å straffe USA for alle de forbrytelsene de gjør? Fordi de faktisk kan finne på sende AMERIKANSKE soldater i fengsel for livet? Fordi at dette er en domstol som har myndighet til å finne p..

Den internasjonale straffedomstolen - Wikipedi

Den internasjonale domstolen i Haag beordrer USA til å oppheve sanksjoner mot Iran som rammer sivil luftfart og humanitær hjelp

PPT - Opplegg for forelesningene PowerPoint Presentation
 • Grunnskolelærer 5 10 ntnu.
 • Vrouwen 50 .
 • Grane kommune 2012.
 • How to move iphone backup to external drive.
 • Qgis druckzusammenstellung.
 • Når våkner pinnsvin fra dvale.
 • Side shopping center.
 • Danske mynter i bruk.
 • Lichen norsk.
 • Lønn nav veileder.
 • Derozan draft pick.
 • Amore pizzeria kiruna.
 • Ble oppdaget i 1934.
 • Muntlige aktiviteter.
 • Gruppenausflug köln.
 • Nysing forkjølelse.
 • Italiensk lydkurs.
 • Svampebob firkant hus.
 • Sør europa snl.
 • Sme modellen sykepleie.
 • Find ships position.
 • Chicken breast calories.
 • T skjorte trykk.
 • Norge i rødt hvitt og blått komponist.
 • Ahk brasilien jobs.
 • Camilla läckberg heksen ark.
 • Days of our lives episodes free online.
 • Taste of india trondheim.
 • Svinekjøttdeig thai.
 • Zlatan ibrahimovic tattoo.
 • Plattång borste melissa.
 • Brüder grimm kassel.
 • Hardangerstoff.
 • Det blå øyet hellas.
 • Døgnåpen dyreklinikk bergen.
 • High end høyttalere.
 • Myer sydney.
 • Trekasse til blomster.
 • Reisemappe skinn.
 • Kopfgeldjäger namen generator.
 • Famila oldenburg.